Visa allt om Express Service Uppsala AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2020-06 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06
Nettoomsättning 3 100 2 357 3 761 4 432 2 946 2 651 2 174 2 022 928 807
Övrig omsättning 0 80 153 755 712 612 701 369 195 0
Rörelseresultat (EBIT) 525 -9 -241 558 125 24 230 170 34 -51
Resultat efter finansnetto 525 -54 -254 548 112 16 230 170 34 -49
Årets resultat 410 -54 -74 349 67 10 135 125 34 -39
Balansräkningar (tkr)
2020-06 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 475 614 707 217 7 19 32 76 86 127
Omsättningstillgångar 368 919 1 090 1 244 1 005 874 701 482 117 134
Tillgångar 843 1 533 1 797 1 461 1 012 893 732 557 202 261
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 455 398 527 701 452 386 376 241 116 82
Obeskattade reserver 0 0 0 180 80 55 55 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 450 322 110 150 194 1 34 18 13
Kortfristiga skulder 388 685 948 470 330 259 300 283 68 166
Skulder och eget kapital 843 1 533 1 797 1 461 1 012 893 732 557 202 261
Löner & utdelning (tkr)
2020-06
2019-06
2018-06
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
Löner till styrelse & VD - - - - - 0 0 249 0 200
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 634 - - 3 013 2 117 2 043 1 533 771 424 460
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 291 - - 1 042 742 645 448 317 133 210
Utdelning till aktieägare 0 75 75 100 100 0 0 0 0 0
Omsättning 3 100 2 437 3 914 5 187 3 658 3 263 2 875 2 391 1 123 807
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 5 9 13 9 9 8 6 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 550 471 418 341 327 295 272 337 309 269
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 463 363 376 313 318 302 259 223 188 196
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 525 84 -187 593 137 36 274 214 74 -9
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 31,52% -37,33% -15,14% 50,44% 11,13% 21,94% 7,52% 117,89% 14,99% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 62,28% -0,59% -13,41% 38,19% 12,45% 2,69% 31,42% 30,52% 16,83% -17,62%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 16,94% -0,38% -6,41% 12,59% 4,28% 0,91% 10,58% 8,41% 3,66% -5,70%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 95,29% 96,28% 97,90% 96,20% 96,53% 93,74% 72,60% 68,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -0,65% 9,93% 3,78% 17,46% 22,91% 23,20% 18,45% 9,84% 5,28% -3,97%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 53,97% 25,96% 29,33% 57,59% 50,83% 48,03% 57,23% 43,27% 57,43% 31,42%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 94,85% 134,16% 114,98% 264,68% 304,55% 337,45% 233,67% 170,32% 172,06% 80,72%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!