Visa allt om Svensk Gym Teknik Södertörn AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 2 973 4 590 7 871 5 353 4 326 1 048 215 711 819 999
Övrig omsättning 399 20 884 3 021 2 069 1 227 1 213 371 0 0
Rörelseresultat (EBIT) 109 562 2 652 4 660 1 736 471 563 358 -110 463
Resultat efter finansnetto 65 794 2 542 4 556 1 712 469 296 74 43 75
Årets resultat 750 641 1 874 1 988 1 332 291 86 60 32 56
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 17 963 20 151 22 443 22 509 14 818 4 985 4 759 7 653 7 902 7 970
Omsättningstillgångar 2 011 2 593 1 528 1 875 1 242 1 049 69 747 257 405
Tillgångar 19 975 22 744 23 971 24 384 16 061 6 034 4 828 8 399 8 159 8 375
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 7 310 6 560 5 919 4 045 2 057 725 434 349 289 257
Obeskattade reserver 744 1 725 1 800 1 300 223 223 127 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 7 692 10 516 12 099 15 981 12 436 3 618 3 709 7 326 7 445 7 491
Kortfristiga skulder 4 230 3 943 4 153 3 058 1 345 1 469 558 724 425 627
Skulder och eget kapital 19 975 22 744 23 971 24 384 16 061 6 034 4 828 8 399 8 159 8 375
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - 0 - - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - 87 0 162 36 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - 22 0 51 11 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 3 372 4 610 8 755 8 374 6 395 2 275 1 428 1 082 819 999
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 973 4 590 7 871 5 353 - 1 048 - 711 819 -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 387 380 377 99 - 193 - 213 47 -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 357 967 3 044 5 074 2 186 614 964 607 -42 507
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -35,23% -41,68% 47,04% 23,74% 312,79% 387,44% -69,76% -13,19% -18,02% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 1,17% 4,17% 11,18% 19,11% 10,81% 7,81% 11,66% 4,26% 1,96% 5,53%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 7,87% 20,68% 34,05% 87,05% 40,13% 44,94% 261,86% 50,35% 19,54% 46,35%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 56,10% 78,80% 73,68% 66,92% 29,01% 41,79% 64,19% 96,91% 67,52% 71,57%
Rörelsekapital/omsättning -74,64% -29,41% -33,35% -22,10% -2,38% -40,08% -227,44% 3,23% -20,51% -22,22%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 39,50% 34,76% 30,55% 20,75% 13,89% 14,90% 11,04% 4,16% 3,54% 3,07%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 39,98% 57,55% 28,75% 61,31% 92,34% 71,41% 12,37% 103,18% 60,47% 64,59%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!