Visa allt om Mekonomen Sundsvall Nacksta AB
Visa allt om Mekonomen Sundsvall Nacksta AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Nettoomsättning 4 212 10 440 10 198 9 738 11 364 10 894 11 079 0
Övrig omsättning 9 101 70 86 114 101 58 -
Rörelseresultat (EBIT) -1 468 -138 -110 46 236 176 269 -10
Resultat efter finansnetto -1 502 -171 -148 24 212 147 260 -10
Årets resultat -29 30 -128 6 0 122 144 -8
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 56 60 101 105 93 110 116 0
Omsättningstillgångar 3 789 3 590 3 353 2 919 3 421 2 633 2 855 102
Tillgångar 3 845 3 649 3 454 3 024 3 514 2 743 2 971 102
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 101 131 100 109 103 103 105 101
Obeskattade reserver 17 20 0 0 0 43 66 0
Avsättningar (tkr) 2 4 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 3 726 3 496 3 353 2 915 3 410 2 597 2 800 1
Skulder och eget kapital 3 845 3 649 3 454 3 024 3 514 2 743 2 971 102
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - 0 -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 1 276 1 161 1 075 1 480 1 386 1 326 -
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - -
Sociala kostnader - 386 320 311 470 477 455 -
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 4 221 10 541 10 268 9 824 11 478 10 995 11 137 0
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 4 4 4 5 5 5 -
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 053 2 610 2 550 2 435 2 273 2 179 2 216 -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 387 417 372 342 393 368 357 -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -1 449 -117 -84 87 287 228 309 -10
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -59,66% 2,37% 4,72% -14,31% 4,31% -1,67% - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -38,15% -3,75% -3,18% 1,72% 6,74% 6,42% 9,05% -
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -34,83% -1,31% -1,08% 0,53% 2,09% 1,62% 2,43% -
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 26,69% 26,45% 26,79% 26,18% 28,59% 29,12% 29,01% -
Rörelsekapital/omsättning 1,50% 0,90% 0,00% 0,04% 0,10% 0,33% 0,50% -
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 2,97% 4,02% 2,90% 3,60% 2,93% 4,91% 5,17% 99,02%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 47,13% 31,46% 34,89% 28,64% 42,96% 33,12% 44,14% 10 200,00%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2009 är 11 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...