Visa allt om Tandhälsan Östergarn AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-06 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06
Nettoomsättning 2 698 3 434 3 303 3 329 2 872 2 869 2 613 2 772 2 464 3 105
Övrig omsättning 210 210 0 0 0 0 0 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) 300 1 271 1 041 1 068 857 819 456 477 214 584
Resultat efter finansnetto 300 1 271 1 042 1 068 858 819 457 477 214 577
Årets resultat 232 1 003 806 833 664 659 360 399 114 455
Balansräkningar (tkr)
2021-06 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 24 40 24 39 55 27 53 112 256 418
Omsättningstillgångar 2 648 2 239 1 865 1 468 1 036 1 298 1 026 741 649 777
Tillgångar 2 671 2 280 1 889 1 507 1 091 1 325 1 079 854 905 1 195
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 343 2 110 1 585 1 239 859 1 137 678 518 347 713
Obeskattade reserver 0 0 7 1 6 0 28 35 72 16
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 329 169 296 267 227 188 372 301 486 466
Skulder och eget kapital 2 671 2 280 1 889 1 507 1 091 1 325 1 079 854 905 1 195
Löner & utdelning (tkr)
2021-06
2020-06
2019-06
2018-06
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
Löner till styrelse & VD - - - - - - - 836 830 738
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - 785 876 12 15 24
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - 350 380 369 372 345
Utdelning till aktieägare 1 040 0 478 460 0 942 200 200 228 480
Omsättning 2 908 3 644 3 303 3 329 2 872 2 869 2 613 2 772 2 464 3 105
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 349 1 717 1 652 1 665 1 436 1 435 1 307 1 386 1 232 1 553
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 742 702 720 656 628 573 636 624 623 582
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 317 1 294 1 056 1 083 872 878 516 620 376 746
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -21,43% 3,97% -0,78% 15,91% 0,10% 9,80% -5,74% 12,50% -20,64% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 11,23% 55,75% 55,16% 70,87% 78,64% 61,81% 42,35% 55,85% 23,65% 48,87%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 11,12% 37,01% 31,55% 32,08% 29,87% 28,55% 17,49% 17,21% 8,69% 18,81%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 85,62% 84,39% 84,20% 83,24% 83,50% 81,18% 79,56% 83,51% 82,75% 78,23%
Rörelsekapital/omsättning 85,95% 60,28% 47,50% 36,08% 28,17% 38,69% 25,03% 15,87% 6,62% 10,02%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 87,72% 92,54% 84,20% 82,27% 79,16% 85,81% 64,86% 63,85% 44,21% 60,65%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 804,86% 1 324,85% 630,07% 549,81% 456,39% 690,43% 275,81% 246,18% 133,54% 166,74%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!