Visa allt om Lennarts VVS-Tjänst i Malmfälten AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-06
Nettoomsättning 16 845 14 441 14 252 15 575 18 011 19 117 17 914 16 127 15 581 -
Övrig omsättning 353 502 351 336 531 414 21 48 0 0
Rörelseresultat (EBIT) 1 443 338 1 002 400 1 554 2 664 803 1 269 3 162 -
Resultat efter finansnetto 1 426 318 963 355 1 504 2 622 772 1 265 3 138 -
Årets resultat 824 356 1 003 285 856 1 528 586 680 1 698 -
Balansräkningar (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Anläggningstillgångar 96 69 79 103 60 103 155 178 117 -
Omsättningstillgångar 9 313 8 880 8 985 10 096 9 901 9 466 7 079 7 952 7 588 -
Tillgångar 9 409 8 949 9 064 10 199 9 961 9 569 7 234 8 130 7 706 -
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 015 4 591 4 635 3 932 4 848 3 992 2 764 2 478 1 798 -
Obeskattade reserver 2 057 1 693 1 836 2 169 2 185 1 796 1 170 1 159 826 -
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 16 -
Kortfristiga skulder 2 337 2 665 2 593 4 097 2 928 3 781 3 300 4 493 5 066 -
Skulder och eget kapital 9 409 8 949 9 064 10 199 9 961 9 569 7 234 8 130 7 706 -
Löner & utdelning (tkr)
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-06
Löner till styrelse & VD - - - - - - 695 550 358 -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - 4 290 4 441 3 656 3 551 3 109 -
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - 1 266 1 428 1 351 1 311 1 106 -
Utdelning till aktieägare 0 400 400 300 1 200 0 300 300 0 0
Omsättning 17 198 14 943 14 603 15 911 18 542 19 531 17 935 16 175 15 581 -
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 12 11 11 12 13 13 13 13 12 -
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 404 1 313 1 296 1 298 1 385 1 471 1 378 1 241 1 298 -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 427 432 411 451 438 462 412 395 350 -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 481 366 1 026 477 1 595 2 707 855 1 305 3 181 0
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 16,65% 1,33% -8,49% -13,53% -5,79% 6,72% 11,08% 3,50% - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 15,35% 3,80% 11,11% 3,97% 15,64% 27,93% 11,56% 15,72% 41,07% -
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 8,57% 2,35% 7,07% 2,60% 8,65% 13,98% 4,67% 7,92% 20,31% -
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 48,98% 45,17% 50,01% 49,52% 47,72% 51,30% 43,39% 47,14% 53,39% -
Rörelsekapital/omsättning 41,41% 43,04% 44,85% 38,52% 38,72% 29,74% 21,10% 21,45% 16,19% -
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 70,35% 66,06% 66,94% 55,14% 65,78% 56,36% 50,82% 40,99% 31,23% -
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 341,63% 283,38% 290,98% 210,25% 296,99% 217,61% 186,64% 158,38% 132,81% -

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2011 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Bokslutet 2010 är 17 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...