Visa allt om Magnolia Utveckling AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 252 943 107 920 69 519 97 257 61 171 25 407 0 0 0 6
Övrig omsättning 152 155 2 144 102 187 1 018 12 800 3 131 0 99
Rörelseresultat (EBIT) 39 641 -94 024 -73 852 -15 035 -5 662 -18 758 -4 910 -8 136 -8 476 -4 914
Resultat efter finansnetto 289 946 137 593 146 843 245 254 3 847 48 551 -12 793 -11 199 -8 569 -5 013
Årets resultat 309 958 139 938 23 658 248 439 35 142 64 120 -12 793 -11 165 -7 299 -5 013
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 300 508 249 767 421 381 407 439 309 327 308 027 165 063 64 157 49 631 47 770
Omsättningstillgångar 1 962 819 1 988 766 2 159 350 1 346 632 1 114 361 351 283 170 516 25 230 24 315 30 108
Tillgångar 2 263 326 2 238 533 2 580 731 1 754 071 1 423 688 659 310 335 579 89 387 73 946 77 878
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 428 201 238 243 98 305 274 647 126 208 91 066 26 945 39 684 50 722 58 021
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 14 14
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 36 300 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 200 697 162 641 446 074 294 356 319 471 328 252 234 016 0 0 250
Kortfristiga skulder 1 634 429 1 837 649 2 036 352 1 185 068 941 709 239 992 74 618 49 703 23 211 19 593
Skulder och eget kapital 2 263 326 2 238 533 2 580 731 1 754 071 1 423 688 659 310 335 579 89 387 73 946 77 878
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD 6 625 - - - - 0 - - 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 3 700 - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 81 994 - - - - 16 814 6 355 3 660 3 534 2 265
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 3 339 - - - -
Sociala kostnader 44 137 - - - 0 5 953 3 906 1 485 1 343 860
Utdelning till aktieägare 200 000 0 0 200 000 100 000 90 000 0 0 0 0
Omsättning 253 095 108 075 71 663 97 359 61 358 26 425 12 800 3 131 0 105
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 102 94 67 47 41 22 8 7 6 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 480 1 148 1 038 2 069 1 492 1 155 - - - 2
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 338 1 286 1 261 1 257 976 1 051 1 286 792 832 801
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 46 748 -84 310 -70 491 -12 897 -5 091 -18 461 -4 740 -8 009 -8 465 -4 914
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 134,38% 55,24% -28,52% 58,99% 140,76% - - - -100,00% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 17,18% 12,35% 10,01% 18,74% 3,94% 10,44% - - - -5,47%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 153,72% 256,21% 371,68% 338,04% 91,67% 270,88% - - - -71 016,67%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% - - - 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 129,83% 140,03% 176,93% 166,12% 282,24% 438,03% - - - 175 250,00%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 18,92% 10,64% 3,81% 15,66% 8,86% 13,81% 8,03% 44,40% 68,61% 74,52%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 120,09% 108,21% 105,69% 113,63% 118,33% 146,37% 224,99% 47,74% 104,76% 153,67%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...