Visa allt om ByggPartner i Dalarna Service AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 178 291 189 148 187 077 178 721 151 312 140 980 112 755 89 821 85 232 91 355
Övrig omsättning 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) 371 3 390 9 360 5 378 5 964 8 483 5 044 4 202 1 452 -406
Resultat efter finansnetto 420 3 360 9 351 5 361 5 987 8 475 5 039 4 205 1 482 -491
Årets resultat 786 3 469 7 287 4 110 4 616 6 577 2 889 2 414 393 -491
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 106 929 354 326 350 244 78 77 444 812
Omsättningstillgångar 69 646 80 196 72 205 59 717 52 541 45 746 33 510 22 976 20 623 18 519
Tillgångar 73 752 81 125 72 559 60 043 52 891 45 990 33 588 23 053 21 067 19 331
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 36 616 35 830 32 361 25 074 20 964 16 348 9 771 6 882 4 468 4 075
Obeskattade reserver 672 1 295 2 374 2 374 2 374 2 374 2 374 1 079 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 36 464 44 000 37 824 32 595 29 553 27 268 21 443 15 092 16 599 15 256
Skulder och eget kapital 73 752 81 125 72 559 60 043 52 891 45 990 33 588 23 053 21 067 19 331
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 0 - - 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 0 0 - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 36 902 35 700 32 414 31 313 26 445 22 044 19 624 16 766 17 891 19 217
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 14 224 12 980 12 483 11 645 9 972 8 462 7 214 5 534 5 765 6 552
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 178 291 189 148 187 078 178 721 151 312 140 980 112 755 89 821 85 232 91 355
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 94 91 88 84 84 69 57 52 51 62
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 897 2 079 2 126 2 128 1 801 2 043 1 978 1 727 1 671 1 473
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 544 535 510 511 434 442 471 429 464 416
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 371 3 579 9 484 5 477 5 999 8 505 5 134 4 569 1 820 -39
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -5,74% 1,11% 4,68% 18,11% 7,33% 25,03% 25,53% 5,38% -6,70% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 0,57% 4,19% 12,90% 8,96% 11,34% 18,45% 15,02% 18,25% 7,07% -1,94%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 0,24% 1,80% 5,00% 3,01% 3,97% 6,02% 4,47% 4,68% 1,75% -0,41%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 3,66% 4,50% 7,57% 5,94% 5,01% 8,33% 4,47% 4,68% 1,70% -0,44%
Rörelsekapital/omsättning 18,61% 19,14% 18,38% 15,18% 15,19% 13,11% 10,70% 8,78% 4,72% 3,57%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 50,36% 45,41% 47,15% 44,84% 43,14% 39,57% 34,60% 33,50% 21,21% 21,08%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 191,00% 182,26% 190,90% 183,21% 177,79% 167,76% 156,27% 152,24% 124,24% 121,39%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!