Visa allt om Lejonet & Björnen Sverige AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 44 955 40 774 36 974 34 656 28 288 27 846 26 614 23 867 19 421 16 406
Övrig omsättning 268 91 74 63 133 30 0 5 8 7
Rörelseresultat (EBIT) 5 628 5 079 1 687 1 548 -990 299 498 751 1 902 -542
Resultat efter finansnetto 5 340 4 620 1 256 1 200 -1 104 251 405 587 1 676 -963
Årets resultat 3 025 1 644 946 1 147 -1 104 176 300 447 1 676 -963
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 714 5 887 6 609 7 111 6 677 1 717 2 202 2 504 2 214 5 122
Omsättningstillgångar 13 560 11 472 8 099 7 054 5 872 6 341 5 584 4 060 2 980 2 578
Tillgångar 19 274 17 359 14 708 14 166 12 549 8 058 7 785 6 565 5 194 7 700
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 780 3 455 1 811 1 715 568 1 672 1 496 1 196 749 905
Obeskattade reserver 4 000 2 500 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 357 6 522 8 301 7 925 7 098 3 608 3 436 2 800 2 712 5 085
Kortfristiga skulder 9 137 4 881 4 597 4 526 4 883 2 777 2 854 2 568 1 733 1 709
Skulder och eget kapital 19 274 17 359 14 708 14 166 12 549 8 058 7 785 6 565 5 194 7 700
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - 5 880 5 705 4 150 3 722
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - - 1 787 1 603 1 106 927
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 45 223 40 865 37 048 34 719 28 421 27 876 26 614 23 872 19 429 16 413
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 23 22 24 23 21 21 20 15 13 8
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 955 1 853 1 541 1 507 1 347 1 326 1 331 1 591 1 494 2 051
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 452 431 432 415 400 393 409 508 410 593
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 7 192 6 493 3 071 2 925 -346 937 1 152 1 392 2 946 532
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 10,25% 10,28% 6,69% 22,51% 1,59% 4,63% 11,51% 22,89% 18,38% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 29,25% 29,32% 11,54% 11,03% -7,78% 3,87% 6,40% 11,45% 36,68% -7,04%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 12,54% 12,48% 4,59% 4,51% -3,45% 1,12% 1,87% 3,15% 9,81% -3,30%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 67,61% 68,72% 69,15% 68,08% 67,75% 68,11% 69,18% 69,21% 71,42% 69,09%
Rörelsekapital/omsättning 9,84% 16,16% 9,47% 7,29% 3,50% 12,80% 10,26% 6,25% 6,42% 5,30%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 40,99% 31,14% 12,31% 12,11% 4,53% 20,75% 19,22% 18,22% 14,42% 11,75%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 86,84% 156,26% 81,07% 79,67% 58,16% 92,69% 71,30% 66,04% 78,30% 68,46%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!