Visa allt om MatHem i Sverige AB

Koncernredovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2019-12 2018-12
Nettoomsättning 1 541 037 1 330 033
Övrig omsättning 22 373 22 605
Rörelseresultat (EBIT) -334 782 -175 640
Resultat efter finansnetto -340 051 -180 077
Årets resultat -340 803 -182 099
Balansräkningar (tkr)
2019-12 2018-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0
Anläggningstillgångar 294 512 325 949
Omsättningstillgångar 285 505 188 973
Tillgångar 580 017 514 922
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 230 190 136 194
Minoritetsintressen 0 0
Avsättningar (tkr) 0 3 268
Långfristiga skulder 68 973 100 504
Kortfristiga skulder 280 854 274 957
Skulder och eget kapital 580 017 514 922
Löner & utdelning (tkr)
2019-12
2018-12
Löner till styrelse & VD 2 018 2 120
Varav tantiem till styrelse & VD - 0
Löner till övriga anställda 325 563 214 324
Varav resultatlön till övriga anställda - 0
Sociala kostnader 130 126 83 094
Utdelning till aktieägare 0 0
Omsättning 1 563 410 1 352 638
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 911 614
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 692 2 166
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 502 468
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -239 086 -108 200
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 15,86% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -57,69% -34,08%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -21,71% -13,19%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 34,33% 34,76%
Rörelsekapital/omsättning 0,30% -6,46%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 39,69% 26,45%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 88,92% 58,21%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2012-04 2011-04
Nettoomsättning 1 365 104 1 203 963 1 083 515 961 363 718 078 446 281 247 200 87 474 64 651 36 016
Övrig omsättning 21 067 18 176 15 740 14 591 14 434 7 266 2 520 1 107 134 -
Rörelseresultat (EBIT) -357 893 -186 585 -168 457 -118 339 -85 884 -103 007 -67 500 -33 109 -25 108 -8 606
Resultat efter finansnetto -359 569 -186 660 -168 617 -118 694 -97 243 -103 595 -68 815 -33 300 -26 020 -8 523
Årets resultat -341 769 -186 660 -168 617 -118 629 -97 243 -103 595 -68 815 -33 300 -25 955 -7 632
Balansräkningar (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2012-04 2011-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 382 0 0 0
Anläggningstillgångar 211 956 197 215 78 434 70 412 75 265 72 236 59 315 51 340 31 215 8 742
Omsättningstillgångar 251 462 139 383 341 726 259 666 198 023 88 411 52 981 41 963 5 872 1 938
Tillgångar 463 417 336 599 420 159 330 078 273 288 160 647 112 677 93 303 37 087 10 680
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 227 912 134 894 257 726 205 327 162 291 62 599 60 103 53 462 16 768 2 174
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 200 0 0 0 0
Långfristiga skulder 15 000 0 0 358 5 808 13 653 10 688 7 006 6 833 1 728
Kortfristiga skulder 220 505 201 705 162 433 124 394 105 190 84 195 41 886 32 834 13 486 6 713
Skulder och eget kapital 463 417 336 599 420 159 330 078 273 288 160 647 112 677 93 303 37 087 10 680
Löner & utdelning (tkr)
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2012-04
2011-04
Löner till styrelse & VD - 1 162 876 870 872 870 841 450 405 347
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - - - - -
Löner till övriga anställda 289 423 180 038 159 784 135 652 104 775 66 407 37 612 16 443 12 748 6 741
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - -
Sociala kostnader 107 836 67 027 57 932 48 147 30 929 18 943 11 866 2 291 3 242 1 683
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 386 171 1 222 139 1 099 255 975 954 732 512 453 547 249 720 88 581 64 785 36 016
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 810 523 560 462 246 172 87 67 42 28
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 685 2 302 1 935 2 081 2 919 2 595 2 841 1 306 1 539 1 286
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 501 477 395 409 563 509 588 304 391 307
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -307 707 -165 415 -147 725 -100 361 -69 927 -90 380 -58 410 -29 269 -22 518 -7 521
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 13,38% 11,12% 12,71% 33,88% 60,90% 80,53% 182,60% - 79,51% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -77,17% -55,43% -40,10% -35,85% -35,29% -64,01% -60,12% -35,28% -68,54% -79,29%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -26,20% -15,50% -15,55% -12,31% -13,43% -23,04% -27,41% -37,63% -39,32% -23,51%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 32,17% 33,63% 32,24% 32,54% 32,05% 29,13% 29,27% 30,07% 27,21% 30,24%
Rörelsekapital/omsättning 2,27% -5,18% 16,55% 14,07% 12,93% 0,94% 4,49% 10,44% -11,78% -13,26%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 49,18% 40,08% 61,34% 62,21% 59,38% 38,97% 53,34% 57,30% 45,21% 20,80%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 99,20% 56,28% 195,98% 192,72% 168,31% 80,76% 108,76% 112,97% 43,54% 28,87%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...