Visa allt om Sundbybergs stadshus AB

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Nettoomsättning 967 000 862 000 824 000 789 000 768 000 738 000 743 000 804 000 822 000
Övrig omsättning 965 000 15 000 20 000 18 000 254 000 223 000 68 000 321 000 653 000
Rörelseresultat (EBIT) 1 054 000 190 000 235 000 223 000 311 000 303 000 169 000 435 000 762 000
Resultat efter finansnetto 997 000 130 000 178 000 168 000 247 000 230 000 81 000 323 000 645 000
Årets resultat 976 000 81 000 179 000 128 000 232 000 209 000 83 000 311 000 631 000
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 889 000 5 762 000 5 519 000 4 921 000 4 263 000 3 973 000 3 903 000 3 796 000 3 867 000
Omsättningstillgångar 1 303 000 366 000 579 000 717 000 329 000 383 000 229 000 784 000 1 102 000
Tillgångar 7 192 000 6 128 000 6 098 000 5 638 000 4 592 000 4 356 000 4 132 000 4 580 000 4 969 000
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 607 000 2 705 000 2 634 000 2 461 000 2 231 000 2 005 000 1 791 000 1 707 000 1 397 000
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 155 000 130 000 74 000 79 000 19 000 8 000 1 000 0 0
Långfristiga skulder 3 183 000 2 999 000 3 023 000 2 876 000 2 116 000 2 135 000 2 100 000 2 638 000 3 397 000
Kortfristiga skulder 247 000 294 000 367 000 222 000 226 000 208 000 240 000 235 000 175 000
Skulder och eget kapital 7 192 000 6 128 000 6 098 000 5 638 000 4 592 000 4 356 000 4 132 000 4 580 000 4 969 000
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
Löner till styrelse & VD 167 153 333 552 4 242 4 142 4 024 3 636 2 767
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 92 601 77 551 73 247 71 098 67 985 52 761 52 410 53 601 55 748
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - -
Sociala kostnader 45 296 34 406 34 075 31 591 35 157 30 495 20 335 27 635 33 580
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 932 000 877 000 844 000 807 000 1 022 000 961 000 811 000 1 125 000 1 475 000
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 195 169 161 162 152 134 118 112 132
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 4 959 5 101 5 118 4 870 5 053 5 507 6 297 7 179 6 227
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 708 663 669 637 706 - - 758 698
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 243 000 361 000 359 000 327 000 409 000 399 000 267 000 435 103 762 106
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 12,18% 4,61% 4,44% 2,73% 4,07% -0,67% -7,59% -2,19% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 14,67% 3,21% 3,89% 4,29% 6,95% 7,09% 4,36% 9,67% 15,60%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 109,10% 22,85% 28,76% 30,67% 41,54% 41,87% 24,23% 55,10% 94,28%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 50,67% 34,57% 54,98% 54,12% 37,37% 100,00% 100,00% 26,99% 26,16%
Rörelsekapital/omsättning 109,20% 8,35% 25,73% 62,74% 13,41% 23,71% -1,48% 68,28% 112,77%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 50,15% 44,14% 43,19% 43,65% 48,58% 46,03% 43,34% 37,27% 28,11%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 527,53% 124,49% 157,77% 322,97% 145,58% 184,13% 95,42% 333,19% 629,14%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Nettoomsättning 10 000 4 000 4 000 6 000 0 0 0 1 000 0
Övrig omsättning - - - - 4 000 4 000 1 000 - -
Rörelseresultat (EBIT) -10 000 -8 000 -4 000 -3 000 -3 000 -2 000 -2 000 -1 000 -1 000
Resultat efter finansnetto 72 000 21 000 44 000 1 000 -4 000 4 000 -4 000 0 1 000
Årets resultat 82 000 30 000 49 000 7 000 -2 000 6 000 -2 000 0 1 000
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 632 000 525 000 524 000 489 000 469 000 469 000 465 000 248 000 248 000
Omsättningstillgångar 41 000 35 000 13 000 6 000 13 000 15 000 7 000 1 000 1 000
Tillgångar 673 000 560 000 537 000 495 000 482 000 484 000 472 000 249 000 249 000
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 333 000 328 000 308 000 265 000 265 000 268 000 253 000 249 000 249 000
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 328 000 228 000 228 000 228 000 216 000 216 000 219 000 0 0
Kortfristiga skulder 12 000 4 000 1 000 2 000 1 000 0 0 0 0
Skulder och eget kapital 673 000 560 000 537 000 495 000 482 000 484 000 472 000 249 000 249 000
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
Löner till styrelse & VD 167 000 153 333 552 549 620 528 429 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 3 535 000 854 0 - 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 6 895 000 397 95 160 172 195 166 135 0
Utdelning till aktieägare 103 000 25 000 10 000 6 182 7 100 0 0 0 0
Omsättning 10 000 4 000 4 000 6 000 4 000 4 000 1 000 1 000 0
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 3 0 - 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 500 1 333 - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 2 649 250 468 - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -10 000 -8 000 -4 000 -3 000 4 000 -2 000 -2 000 -1 000 -1 000
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 150,00% 0,00% -33,33% - - - -100,00% - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 10,85% 3,93% 8,38% 0,81% - - - 0,00% -
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 730,00% 550,00% 1 125,00% 66,67% - - - 0,00% -
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% - - - 100,00% -
Rörelsekapital/omsättning 290,00% 775,00% 300,00% 66,67% - - - 100,00% -
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 49,48% 58,57% 57,36% 53,54% 54,98% 55,37% 53,60% 100,00% 100,00%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 341,67% 875,00% 1 300,00% 300,00% 1 300,00% - - - -

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...