Visa allt om Honesty AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06
Nettoomsättning 10 386 6 013 14 321 24 761 50 891 44 108 37 696 34 770 34 472 25 383
Övrig omsättning 24 168 0 581 75 0 0 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) 2 355 1 841 801 5 560 10 069 9 736 9 520 7 025 8 065 9 121
Resultat efter finansnetto 2 354 1 848 747 5 534 10 031 9 572 9 498 6 988 8 083 9 130
Årets resultat 1 808 2 383 0 4 228 7 707 7 277 7 306 5 085 6 362 6 720
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 168 78 650 921 1 463 1 541 1 474 2 926 1 944 214
Omsättningstillgångar 4 049 3 650 3 879 9 923 11 430 11 663 14 821 9 935 8 714 15 980
Tillgångar 4 217 3 728 4 529 10 844 12 893 13 204 16 295 12 861 10 658 16 194
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 908 2 483 100 4 328 7 807 7 378 7 407 5 186 6 463 8 187
Obeskattade reserver 12 0 0 0 0 0 0 0 0 622
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2 297 1 245 4 429 6 516 5 086 5 826 8 888 7 675 4 195 7 384
Skulder och eget kapital 4 217 3 728 4 529 10 844 12 893 13 204 16 295 12 861 10 658 16 194
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
Löner till styrelse & VD - - - - - - 2 426 2 251 2 690 1 600
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - 11 513 7 929 8 146 6 467 2 172
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - 0 3 389 3 173 3 127 2 535 1 016
Utdelning till aktieägare 1 800 2 383 0 4 228 7 707 7 278 7 306 5 085 0 0
Omsättning 10 410 6 181 14 321 25 342 50 966 44 108 37 696 34 770 34 472 25 383
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 5 4 9 15 19 23 20 21 18 8
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 077 1 503 1 591 1 651 2 678 1 918 1 885 1 656 1 915 3 173
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 684 218 740 633 969 653 688 710 567 661
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 419 1 895 1 003 5 936 10 884 10 181 9 997 7 267 8 162 9 128
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 72,73% -58,01% -42,16% -51,35% 15,38% 17,01% 8,42% 0,86% 35,81% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 55,85% 49,81% 17,69% 51,27% 78,14% 74,04% 58,42% 54,63% 76,35% 56,42%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 22,67% 30,88% 5,59% 22,45% 19,80% 22,16% 25,25% 20,21% 23,60% 36,00%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 76,64% 67,57% 80,32% 78,22% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 16,87% 40,00% -3,84% 13,76% 12,47% 13,23% 15,74% 6,50% 13,11% 33,87%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 45,47% 66,60% 2,21% 39,91% 60,55% 55,88% 45,46% 40,32% 60,64% 53,39%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 176,27% 293,17% 86,97% 152,04% 224,73% 200,19% 166,75% 129,45% 207,72% 213,43%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2016 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!