Visa allt om Västeråkern Fastigheter i Orsa AB
Visa allt om Västeråkern Fastigheter i Orsa AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 * 2011-12 2010-12 2009-12
Nettoomsättning 3 540 3 519 3 534 3 288 3 229 2 773 932 0
Övrig omsättning 137 245 73 6 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 722 899 1 273 1 536 1 194 1 144 113 -7
Resultat efter finansnetto 464 408 772 989 779 835 14 -7
Årets resultat 247 240 444 585 446 551 12 -7
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 * 2011-12 2010-12 2009-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 15 880 15 981 16 717 15 984 13 488 13 926 6 004 0
Omsättningstillgångar 1 405 739 725 615 297 515 165 95
Tillgångar 17 285 16 720 17 443 16 599 - 14 441 6 169 95
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 418 2 171 1 931 1 487 1 052 856 305 93
Obeskattade reserver 940 797 699 497 260 87 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 13 199 13 074 13 028 13 187 11 419 12 223 5 442 0
Kortfristiga skulder 728 677 1 785 1 427 1 083 1 275 422 2
Skulder och eget kapital 17 285 16 720 17 443 16 599 - 14 441 6 169 95
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12 *
2011-12
2010-12
2009-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda - 403 60 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 0 111 28 22 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 700 0 0 0 150 250 0 0
Omsättning 3 677 3 764 3 607 3 294 3 229 2 773 932 0
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 2 1 - 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 180 1 760 3 534 - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 260 265 92 - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 023 1 309 1 711 1 784 1 453 1 341 188 -7
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 0,60% -0,42% 7,48% 1,83% 16,44% 197,53% - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 4,18% 5,38% 7,30% 9,25% - 7,92% 1,83% -
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 20,42% 25,55% 36,02% 46,72% 36,98% 41,25% 12,12% -
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 98,51% 95,85% 92,81% -
Rörelsekapital/omsättning 19,12% 1,76% -29,99% -24,70% -24,34% -27,41% -27,58% -
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 18,23% 16,70% 14,20% 11,29% - 6,37% 4,94% 97,89%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 192,99% 109,16% 40,62% 43,10% 27,42% 40,39% 39,10% 4 750,00%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2012-12: Summa tillgångar och summa skulder och eget kapital ej identiska.
mer information

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...