Visa allt om E&D Måleri AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06
Nettoomsättning 1 326 1 346 2 055 3 513 4 742 4 218 4 114 2 946 2 562 2 961
Övrig omsättning 37 78 131 157 145 114 150 168 35 10
Rörelseresultat (EBIT) 168 -376 336 -355 270 17 -15 134 -59 245
Resultat efter finansnetto 163 -378 332 -363 266 5 -22 128 -64 241
Årets resultat 163 -341 271 -241 146 0 0 88 -3 68
Balansräkningar (tkr)
2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 17 43 71 112 174 95 120 296
Omsättningstillgångar 318 176 506 494 936 908 838 735 415 448
Tillgångar 318 176 522 537 1 007 1 020 1 012 831 535 745
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 71 -92 250 -21 320 173 173 253 165 168
Obeskattade reserver 0 0 37 0 122 50 50 81 80 141
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 82 89 0 18 30 48 65 80 0 84
Kortfristiga skulder 165 179 236 541 535 748 724 417 290 352
Skulder och eget kapital 318 176 522 537 1 007 1 020 1 012 831 535 745
Löner & utdelning (tkr)
2019-06
2018-06
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
Löner till styrelse & VD - - - - 0 - - 0 - 581
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - 1 230 1 275 1 456 1 424 1 043 986 268
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - 530 543 637 496 423 389 378
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 100 0 0 80 0 0
Omsättning 1 363 1 424 2 186 3 670 4 887 4 332 4 264 3 114 2 597 2 971
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 4 3 5 4 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 663 673 1 028 878 1 581 844 1 029 982 854 987
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 315 515 509 449 610 422 510 499 477 415
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 168 -376 363 -327 311 79 33 172 9 302
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -1,49% -34,50% -41,50% -25,92% 12,42% 2,53% 39,65% 14,99% -13,48% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 52,83% -213,64% 64,37% -66,11% 26,81% 1,76% -1,28% 16,25% -11,03% 32,89%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 12,67% -27,93% 16,35% -10,11% 5,69% 0,43% -0,32% 4,58% -2,30% 8,27%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 79,26% 75,63% 85,74% 57,36% 56,64% 65,24% 62,96% 71,86% 77,63% 71,39%
Rörelsekapital/omsättning 11,54% -0,22% 13,14% -1,34% 8,46% 3,79% 2,77% 10,79% 4,88% 3,24%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 22,33% -52,27% 53,42% -3,91% 41,23% 20,78% 20,74% 37,63% 41,86% 36,50%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 192,73% 89,94% 208,05% 91,31% 174,95% 121,39% 115,75% 176,26% 143,10% 127,27%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2010 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...