Visa allt om Best Food Göteborg AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2020-06 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06
Nettoomsättning 39 724 32 227 29 700 26 840 26 134 24 678 22 817 23 754 20 898 13 974
Övrig omsättning 288 918 543 761 0 168 47 19 116 0
Rörelseresultat (EBIT) 225 -1 605 145 -104 -597 156 429 365 1 097 211
Resultat efter finansnetto 13 -1 913 34 -146 -668 87 338 266 1 008 120
Årets resultat 13 -1 913 34 -146 -27 -2 182 60 553 65
Balansräkningar (tkr)
2020-06 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 314 222 6 55 172 303 506 620 21 29
Omsättningstillgångar 12 041 10 253 9 544 7 562 6 567 6 687 6 759 6 090 4 700 3 371
Tillgångar 12 355 10 476 9 550 7 616 6 739 6 990 7 265 6 710 4 721 3 400
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -1 016 -1 029 884 850 997 1 024 1 026 844 784 231
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 645 562 465 284 30
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 290 1 237 1 800 919 1 042 1 193 1 566 1 345 1 515 1 650
Kortfristiga skulder 12 082 10 268 6 866 5 847 4 700 4 128 4 110 4 056 2 137 1 489
Skulder och eget kapital 12 355 10 476 9 550 7 616 6 739 6 990 7 265 6 710 4 721 3 400
Löner & utdelning (tkr)
2020-06
2019-06
2018-06
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
Löner till styrelse & VD - - - - 0 0 0 - 340 192
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - 2 570 2 147 2 166 1 528 537 274
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - 1 042 801 829 548 320 159
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 40 012 33 145 30 243 27 601 26 134 24 846 22 864 23 773 21 014 13 974
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 6 10 8 8 8 8 8 6 4 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 6 621 3 223 3 713 3 355 3 267 3 085 2 852 3 959 5 225 4 658
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 497 430 442 493 325 257 234 233 194 144
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 263 -1 596 177 11 -480 278 568 436 1 105 219
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 23,26% 8,51% 10,66% 2,70% 5,90% 8,16% -3,94% 13,67% 49,55% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 1,94% -15,28% 1,53% -1,35% -8,84% 2,32% 5,97% 5,45% 23,24% 6,21%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 0,60% -4,97% 0,49% -0,38% -2,28% 0,66% 1,90% 1,54% 5,25% 1,51%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 16,40% 14,09% 17,55% 17,44% 16,33% 14,74% 18,13% 12,96% 13,84% 11,72%
Rörelsekapital/omsättning -0,10% -0,05% 9,02% 6,39% 7,14% 10,37% 11,61% 8,56% 12,26% 13,47%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. -8,22% -9,82% 9,26% 11,16% 14,79% 21,85% 20,16% 17,69% 21,04% 7,44%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 54,15% 56,07% 64,64% 60,25% 73,89% 96,80% 107,47% 97,88% 138,93% 137,74%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!