Visa allt om Byggverkstan i Stockholm AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 14 996 9 307 15 681 24 359 11 840 9 933 9 331 7 202 12 310 10 285
Övrig omsättning 15 590 - 111 32 - 31 - - -
Rörelseresultat (EBIT) -320 1 133 577 1 089 370 632 307 1 056 264 46
Resultat efter finansnetto -362 1 116 499 987 272 527 208 872 121 7
Årets resultat 187 643 388 568 345 253 193 474 89 -4
Balansräkningar (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 439 209 1 119 1 206 1 699 2 094 1 702 1 762 515 640
Omsättningstillgångar 3 136 5 103 4 381 4 269 3 373 2 212 1 463 1 720 973 1 889
Tillgångar 4 575 5 312 5 500 5 475 5 073 4 307 3 165 3 482 1 488 2 530
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 005 2 918 2 006 1 818 1 250 1 005 852 659 185 96
Obeskattade reserver 567 1 189 621 621 371 550 277 320 50 50
Avsättningar (tkr) 0 0 82 700 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 78 119 1 151 1 212 1 248 1 289 1 322 1 346 -28 -17
Kortfristiga skulder 925 1 087 1 640 1 123 2 204 1 463 715 1 158 1 281 2 403
Skulder och eget kapital 4 575 5 312 5 500 5 475 5 073 4 307 3 165 3 482 1 488 2 530
Löner & utdelning (tkr)
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
Löner till styrelse & VD - - 224 472 401 401 250 161 0 50
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - 867 332 538 961 875 517 1 309 2 546
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - 334 242 272 361 298 172 497 671
Utdelning till aktieägare 200 100 100 100 100 100 0 0 0 0
Omsättning 15 011 9 897 15 681 24 470 11 872 9 933 9 362 7 202 12 310 10 285
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 6 6 3 4 5 5 6 6 10 11
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 499 1 551 5 227 6 090 2 368 1 987 1 555 1 200 1 231 935
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 477 304 496 298 263 358 245 120 187 302
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -227 1 338 814 3 084 891 1 134 521 1 500 451 102
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 61,13% -40,65% -35,63% 105,73% 19,20% 6,45% 29,56% -41,49% 19,69% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -6,99% 21,33% 10,49% 19,89% 7,29% 14,67% 9,70% 30,33% 17,81% 1,82%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -2,13% 12,17% 3,68% 4,47% 3,12% 6,36% 3,29% 14,66% 2,15% 0,45%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 40,15% 50,69% 28,12% 36,67% 39,09% 41,67% 37,56% 55,68% 31,58% 47,69%
Rörelsekapital/omsättning 14,74% 43,15% 17,48% 12,92% 9,87% 7,54% 8,02% 7,80% -2,50% -5,00%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 75,35% 72,39% 45,28% 42,05% 30,34% 33,29% 33,75% 25,70% 14,91% 5,25%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 339,03% 469,46% 267,13% 380,14% 153,04% 151,20% 204,62% 148,53% 75,96% 78,61%

Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...