Visa allt om 4161335 M.M. Zenno AB
Visa allt om 4161335 M.M. Zenno AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-06 2010-06 2009-06
Nettoomsättning 32 184 15 214 11 912 8 310 10 286 - - 0
Övrig omsättning 47 161 163 40 420 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 823 506 162 71 98 - - 0
Resultat efter finansnetto 823 507 162 72 97 - - 0
Årets resultat 676 394 123 40 50 - - 0
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-06 2010-06 2009-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 - - 0
Anläggningstillgångar 10 10 7 5 5 - - 0
Omsättningstillgångar 4 338 3 497 2 201 982 886 - - 100
Tillgångar 4 347 3 507 2 208 987 891 - - 100
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 776 507 263 190 200 - - 100
Obeskattade reserver 0 46 46 46 27 - - 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 - - 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 - - 0
Kortfristiga skulder 3 571 2 954 1 899 752 665 - - 0
Skulder och eget kapital 4 347 3 507 2 208 987 891 - - 100
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-06 2010-06 2009-06
Löner till styrelse & VD - 384 372 390 426 - - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 2 416 2 082 1 437 1 785 - - 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - -
Sociala kostnader - 704 571 448 531 - - 0
Utdelning till aktieägare 500 250 150 50 0 0 0 0
Omsättning 32 231 15 375 12 075 8 350 10 706 - - 0
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 19 11 10 6 5 - - 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 694 1 383 1 191 1 385 2 057 - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 416 322 305 382 558 - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 823 506 173 88 287 0 0 0
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 111,54% 27,72% 43,35% -19,21% - - - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 18,93% 14,43% 7,34% 7,29% 11,22% - - -
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 2,56% 3,33% 1,36% 0,87% 0,97% - - -
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 49,38% 49,74% 48,73% 54,07% 52,66% - - -
Rörelsekapital/omsättning 2,38% 3,57% 2,54% 2,77% 2,15% - - -
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 17,85% 15,48% 13,54% 22,89% 24,68% - - 100,00%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 86,59% 81,38% 66,19% 66,62% 60,30% - - -

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Bokslutet 2009 är 7 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...