Visa allt om Mabilis AB
Visa allt om Mabilis AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 * 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Nettoomsättning 620 99 - 96 112 135 453 663
Övrig omsättning - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 326 88 - 67 21 36 7 18
Resultat efter finansnetto 325 87 - 67 22 37 7 18
Årets resultat 247 75 - 52 16 27 5 12
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 * 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 - 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 6 - 2 6 10 14 18
Omsättningstillgångar 919 132 - 110 172 195 252 594
Tillgångar 924 138 - 112 178 205 266 612
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 297 125 - 102 161 145 117 112
Obeskattade reserver 0 0 - 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 - 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 1 - 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 627 12 - 10 17 60 148 500
Skulder och eget kapital 924 138 - 112 178 205 266 612
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12 *
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
Löner till styrelse & VD - 0 - - 0 30 5 7
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 181 0 - 1 34 13 243 412
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 71 200
Sociala kostnader 68 0 - 1 11 20 104 131
Utdelning till aktieägare 200 75 - 52 0 0 0 0
Omsättning 620 99 - 96 112 135 453 663
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 1 - 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 310 99 - 48 56 68 227 332
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 126 2 - 2 27 34 182 289
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 327 88 - 71 25 40 11 20
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 526,26% - - -14,29% -17,04% -70,20% -31,67% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 35,28% 63,77% - 60,71% 12,92% 18,54% 3,01% 2,94%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 52,58% 88,89% - 70,83% 20,54% 28,15% 1,77% 2,71%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% - 100,00% 100,00% 100,00% 96,03% 99,40%
Rörelsekapital/omsättning 47,10% 121,21% - 104,17% 138,39% 100,00% 22,96% 14,18%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 32,14% 90,58% - 91,07% 90,45% 70,73% 43,98% 18,30%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 146,57% 1 100,00% - 1 100,00% 1 011,76% 325,00% 170,27% 118,80%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2009 är 13 månader och har därför blivit justerat nedåt.

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2014-12 : Flera brister
mer information

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...