Visa allt om Hermanssons Plåtslageri & Bygg i Nora AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-04 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04
Nettoomsättning 13 845 15 137 11 296 7 774 6 578 4 396 4 858 4 273 3 976 4 283
Övrig omsättning 378 21 69 198 186 145 210 252 223 150
Rörelseresultat (EBIT) 980 1 368 324 51 858 209 174 361 136 -220
Resultat efter finansnetto 840 1 253 329 -1 080 792 115 93 275 73 -232
Årets resultat 384 451 137 -794 436 37 32 214 73 -232
Balansräkningar (tkr)
2021-04 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 456 2 486 2 785 3 007 2 072 1 954 2 068 2 194 2 219 151
Omsättningstillgångar 3 935 3 219 2 078 1 413 2 088 1 456 940 822 566 1 180
Tillgångar 6 391 5 705 4 863 4 420 4 160 3 410 3 007 3 016 2 785 1 330
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 130 746 295 158 952 516 479 448 234 161
Obeskattade reserver 838 625 100 0 384 154 87 37 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 765 2 010 2 255 2 500 1 261 1 610 1 490 1 581 1 704 11
Kortfristiga skulder 2 658 2 324 2 213 1 761 1 563 1 131 951 951 848 1 158
Skulder och eget kapital 6 391 5 705 4 863 4 420 4 160 3 410 3 007 3 016 2 785 1 330
Löner & utdelning (tkr)
2021-04
2020-04
2019-04
2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - 0 360
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - 1 138 1 303 1 392 1 221 1 134
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - 453 477 499 409 427
Utdelning till aktieägare 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 14 223 15 158 11 365 7 972 6 764 4 541 5 068 4 525 4 199 4 433
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 11 9 8 6 5 5 6 6 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 259 1 682 1 412 1 296 1 316 879 810 712 994 1 071
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 526 522 572 581 509 325 303 316 409 505
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 289 1 654 516 207 965 323 294 479 224 -178
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -8,54% 34,00% 45,30% 18,18% 49,64% -9,51% 13,69% 7,47% -7,17% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 15,57% 24,75% 10,36% -21,47% 20,62% 6,13% 5,79% 11,97% 4,88% -16,54%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 7,19% 9,33% 4,46% -12,21% 13,04% 4,75% 3,58% 8,45% 3,42% -5,14%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 61,90% 56,32% 60,77% 66,23% 64,65% 52,78% 60,29% 64,29% 60,11% 59,05%
Rörelsekapital/omsättning 9,22% 5,91% -1,20% -4,48% 7,98% 7,39% -0,23% -3,02% -7,09% 0,51%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 27,91% 21,62% 7,67% 3,57% 30,08% 18,65% 18,19% 15,81% 8,40% 12,11%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 122,65% 119,54% 69,50% 59,63% 98,78% 84,79% 59,31% 31,02% 33,49% 79,36%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!