Visa allt om Rosendal El & Entreprenad AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08
Nettoomsättning 26 675 26 527 43 296 32 636 19 312 27 542 18 606 12 932 19 338 13 964
Övrig omsättning 269 100 97 393 63 85 35 - - -
Rörelseresultat (EBIT) -316 -1 325 1 964 2 331 -166 665 168 -231 936 1 223
Resultat efter finansnetto -326 -1 324 1 972 2 331 -159 714 168 -222 951 1 222
Årets resultat -113 0 1 239 1 559 103 542 214 -4 557 769
Balansräkningar (tkr)
2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 161 196 634 633 157 144 126 261 261 229
Omsättningstillgångar 4 979 8 033 11 327 8 926 7 415 9 393 6 007 4 191 6 190 5 082
Tillgångar 5 140 8 229 11 961 9 558 7 572 9 538 6 133 4 451 6 451 5 311
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 370 2 482 2 882 2 643 1 484 1 581 1 239 1 225 1 407 1 067
Obeskattade reserver 0 214 1 601 1 221 904 1 209 1 210 1 348 1 603 1 433
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2 770 5 533 7 478 5 694 5 184 6 748 3 685 1 878 3 441 2 811
Skulder och eget kapital 5 140 8 229 11 961 9 558 7 572 9 538 6 133 4 451 6 451 5 311
Löner & utdelning (tkr)
2019-08
2018-08
2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
Löner till styrelse & VD - 0 - - - - - 0 695 267
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - - 80 -
Löner till övriga anställda - 0 - 6 297 5 237 5 628 4 979 5 770 6 086 4 213
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader - 0 - 2 228 1 820 2 147 1 472 1 400 1 960 1 536
Utdelning till aktieägare 0 0 400 1 000 400 200 200 0 178 217
Omsättning 26 944 26 627 43 393 33 029 19 375 27 627 18 641 12 932 19 338 13 964
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 13 15 16 17 16 17 17 18 22 16
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 052 1 768 2 706 1 920 1 207 1 620 1 094 718 879 873
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 691 652 619 529 444 439 374 399 415 362
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -306 -1 314 1 971 2 344 -145 696 213 -178 983 1 262
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 0,56% -38,73% 32,66% 68,99% -29,88% 48,03% 43,88% -33,13% 38,48% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -6,15% -15,97% 16,51% 24,42% -2,09% 7,50% 2,76% -4,90% 14,77% 23,03%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -1,18% -4,95% 4,56% 7,15% -0,82% 2,60% 0,91% -1,69% 4,93% 8,76%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 50,67% 48,20% 37,80% 44,56% 49,15% 57,59% 58,05% 70,51% 63,62% 60,86%
Rörelsekapital/omsättning 8,28% 9,42% 8,89% 9,90% 11,55% 9,60% 12,48% 17,89% 14,22% 16,26%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 46,11% 32,19% 34,54% 37,62% 28,91% 26,46% 34,74% 49,84% 40,12% 39,98%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 150,29% 130,40% 143,33% 133,42% 126,56% 125,47% 142,55% 179,77% 169,17% 168,52%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...