Visa allt om Miljöbygg Strömsnäsbruk AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 4 225 5 665 15 546 14 163 12 925 2 500 17 418 2 831 16 673 16 504
Övrig omsättning 13 25 0 0 6 19 11 26 193 27
Rörelseresultat (EBIT) 562 1 016 455 86 2 040 274 1 476 -306 517 682
Resultat efter finansnetto 562 1 226 471 105 2 075 285 1 513 -272 609 697
Årets resultat 120 371 128 78 448 221 1 178 3 444 441
Balansräkningar (tkr)
2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 130 62 65 69 260 186 149 108 141
Omsättningstillgångar 1 257 6 554 20 867 8 626 7 318 2 469 6 077 11 913 2 979 3 911
Tillgångar 1 257 6 684 20 929 8 691 7 387 2 728 6 263 12 062 3 088 4 053
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 299 479 908 780 702 1 603 1 999 871 1 018 753
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 280 280
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 500 225 200 100
Långfristiga skulder 51 12 4 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 908 6 193 20 016 7 911 6 685 1 125 3 763 10 966 1 590 2 919
Skulder och eget kapital 1 257 6 684 20 929 8 691 7 387 2 728 6 263 12 062 3 088 4 053
Löner & utdelning (tkr)
2019-08
2018-08
2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - 0 - 615
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - 288 455 240 293 135 365 32
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - 143 187 165 255 199 164 243
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 200 0 0 150 180
Omsättning 4 238 5 690 15 546 14 163 12 931 2 519 17 429 2 857 16 866 16 531
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 4 225 5 665 15 546 14 163 12 925 2 500 17 418 2 831 16 673 8 252
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 18 179 435 440 671 420 569 361 557 459
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 565 1 038 459 90 2 046 280 1 484 -287 538 706
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -25,42% -63,56% 9,76% 9,58% 417,00% -85,65% 515,26% -83,02% 1,02% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 44,71% 18,34% 2,26% 1,22% 28,18% 10,45% 24,16% -2,25% 19,72% 17,25%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 13,30% 21,64% 3,04% 0,75% 16,11% 11,40% 8,69% -9,57% 3,65% 4,24%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 80,38% 43,78% -34,25% -6,46% 21,90% 82,32% 43,90% -191,03% 12,05% 29,94%
Rörelsekapital/omsättning 8,26% 6,37% 5,47% 5,05% 4,90% 53,76% 13,29% 33,45% 8,33% 6,01%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 23,79% 7,17% 4,34% 8,97% 9,50% 58,76% 31,92% 7,22% 39,65% 23,67%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 128,41% 64,40% 51,38% 63,46% 97,53% 215,73% 128,22% 53,17% 178,81% 118,53%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2014 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!