Visa allt om Fastighets AB Kannan

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 16 816 16 582 15 707 15 059 13 531 12 602 11 944 12 477 12 381 12 479
Övrig omsättning 0 0 422 421 0 19 126 61 0 0 33
Rörelseresultat (EBIT) 9 590 7 346 5 982 7 510 3 338 23 193 312 4 984 3 518 4 950
Resultat efter finansnetto 14 329 11 825 11 448 10 327 6 754 26 451 1 491 26 660 2 506 3 212
Årets resultat 11 786 9 439 9 323 8 304 5 418 15 777 1 321 25 737 1 759 2 248
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 224 845 202 340 180 616 184 350 187 634 179 353 213 113 181 831 178 121 181 884
Omsättningstillgångar 24 427 35 719 31 705 38 153 30 556 37 600 16 923 16 889 10 178 7 244
Tillgångar 249 271 238 060 212 321 222 503 218 190 216 953 230 036 198 721 188 299 189 128
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 106 420 101 634 98 194 94 871 89 267 85 850 76 073 74 752 48 269 47 510
Obeskattade reserver 7 217 7 274 7 326 7 383 7 511 7 511 1 081 1 081 1 081 627
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 745 753
Långfristiga skulder 125 757 126 157 103 557 108 957 109 357 109 757 114 757 118 557 134 957 137 357
Kortfristiga skulder 9 878 2 995 3 244 11 292 12 055 13 835 38 125 4 331 3 246 2 881
Skulder och eget kapital 249 271 238 060 212 321 222 503 218 190 216 953 230 036 198 721 188 299 189 128
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - 629 - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 846 795 772 732 732 739 747 0 491 468
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - -
Sociala kostnader 309 250 306 288 289 290 284 250 237 209
Utdelning till aktieägare 7 000 7 000 6 000 6 000 2 700 6 000 2 000 0 0 1 000
Omsättning 16 816 16 582 16 129 15 480 13 531 31 728 12 005 12 477 12 381 12 512
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 16 816 16 582 15 707 15 059 13 531 12 602 11 944 12 477 12 381 12 479
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 199 1 094 1 129 1 059 1 060 1 069 1 070 917 768 717
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 10 418 8 174 6 814 8 441 4 396 24 251 1 370 6 007 4 545 5 977
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 1,41% 5,57% 4,30% 11,29% 7,37% 5,51% -4,27% 0,78% -0,79% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 6,19% 5,57% 6,06% 5,11% 3,86% 13,15% 2,12% 15,56% 3,75% 4,18%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 91,78% 80,02% 81,94% 75,52% 62,27% 226,42% 40,92% 247,75% 57,04% 63,32%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 86,52% 197,35% 181,20% 178,37% 136,73% 188,58% -177,51% 100,65% 55,99% 34,96%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 44,95% 45,08% 48,94% 45,23% 43,60% 42,27% 33,44% 38,04% 26,08% 25,36%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 247,29% 1 192,62% 977,34% 337,88% 253,47% 271,77% 44,39% 389,96% 313,56% 251,44%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!