Visa allt om Fouriertransform Aktiebolag
Visa allt om Fouriertransform Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Nettoomsättning 56 159 0 0 889 5 657 0 0 0 0
Övrig omsättning 192 - - - - 2 378 2 596 134 -
Rörelseresultat (EBIT) -147 238 -77 883 -59 232 -58 770 -47 910 -73 669 -127 252 -41 454 -8 691
Resultat efter finansnetto -98 653 18 371 -18 680 -77 891 -14 048 56 545 -64 979 10 311 12 219
Årets resultat -98 245 17 963 -25 509 -82 321 -34 189 43 044 -76 720 4 526 8 256
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 721 356 - 994 848 1 077 515 768 586 487 494 373 150 303 408 43 977
Omsättningstillgångar 1 962 157 2 028 371 1 792 432 1 803 456 2 239 861 2 515 104 2 612 097 2 748 233 2 971 536
Tillgångar 2 683 513 2 798 284 2 787 280 2 880 971 3 008 447 3 002 598 2 985 247 3 051 641 3 015 513
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 656 905 2 755 151 2 737 187 2 862 696 2 945 016 2 979 206 2 936 162 3 012 882 3 008 356
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 9 428 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 106 8 372 798 106 106 106 0 0 0
Kortfristiga skulder 17 074 34 762 49 295 18 168 63 325 23 286 49 085 38 759 7 157
Skulder och eget kapital 2 683 513 2 798 284 2 787 280 2 880 971 3 008 447 3 002 598 2 985 247 3 051 641 3 015 513
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12 2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
Löner till styrelse & VD 452 10 940 10 645 10 964 4 975 3 340 3 340 4 143 1 634
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - 0 - - - - -
Löner till övriga anställda 11 482 12 360 11 939 13 050 15 822 14 583 11 972 6 432 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - 0 - - - - -
Sociala kostnader 11 890 14 454 14 427 14 804 14 277 12 285 10 844 6 358 557
Utdelning till aktieägare 0 0 0 100 000 0 0 0 0 1 200
Omsättning 56 351 0 0 889 5 657 2 378 2 596 134 0
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 10 13 12 12 11 10 10 6 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 5 616 - - 74 514 - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 2 425 4 226 3 002 3 065 3 221 3 079 2 666 2 854 3 508
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -146 951 -77 495 -58 475 -57 771 -46 981 -72 803 -126 512 -41 169 -8 689
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - - -100,00% -84,28% - - - - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -3,51% - - 1,17% 2,70% - - - -
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -167,61% - - 3 801,12% 1 434,44% - - - -
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% - - 100,00% 100,00% - - - -
Rörelsekapital/omsättning 3 463,53% - - 200 819,80% 38 475,09% - - - -
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 99,01% 98,46% 98,20% 99,37% 97,89% 99,22% 98,36% 98,73% 99,76%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 11 492,08% 5 835,02% 3 636,13% 9 926,55% 3 537,09% 10 800,93% 5 321,58% 7 090,57% 41 519,30%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2009 är 13 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...