Visa allt om PostNord AB
Visa allt om PostNord AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning 16 000 16 000 26 000 20 000 24 000 23 000 18 000 - -
Rörelseresultat (EBIT) -26 000 -19 000 -13 000 -20 000 -12 000 -31 000 -11 000 -18 000 -10 000
Resultat efter finansnetto -91 000 -126 000 -41 000 10 000 -122 000 2 429 000 996 000 940 000 2 029 000
Årets resultat -4 000 3 000 -7 000 192 000 -30 000 2 475 000 990 000 956 000 2 033 000
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 11 699 000 11 695 000 11 689 000 11 685 000 11 684 000 12 480 000 12 478 000 12 476 000 12 461 000
Omsättningstillgångar 7 230 000 8 236 000 8 247 000 9 043 000 8 143 000 6 313 000 1 265 000 1 270 000 5 814 000
Tillgångar 18 928 000 19 931 000 19 936 000 20 728 000 19 827 000 18 793 000 13 743 000 13 746 000 18 275 000
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 15 764 000 15 768 000 15 764 000 15 771 000 15 708 000 15 841 000 13 734 000 13 744 000 14 173 000
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 978 000 2 103 000 4 046 000 4 183 000 3 905 000 2 536 000 2 000 0 4 084 000
Kortfristiga skulder 186 000 2 060 000 126 000 774 000 214 000 416 000 7 000 2 000 18 000
Skulder och eget kapital 18 928 000 19 931 000 19 936 000 20 728 000 19 827 000 18 793 000 13 743 000 13 746 000 18 275 000
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12 2009-12
Löner till styrelse & VD 0 - - - - 17 000 10 000 8 000 5 000
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - 0 0 - -
Löner till övriga anställda 18 000 18 000 20 000 19 000 15 000 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - 0 0 - -
Sociala kostnader 12 000 11 000 13 000 13 000 9 000 11 000 6 000 5 000 2 000
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 128 800 103 000 368 000 0 0
Omsättning 16 000 16 000 26 000 20 000 24 000 23 000 18 000 0 0
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 3 3 3 3 3 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 10 000 9 667 11 000 10 667 8 000 9 333 16 000 13 000 7 000
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -26 000 -19 000 -13 000 -20 000 -12 000 -31 000 -11 000 -18 000 -10 000
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - - - - - - - - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - - - - - - - - -
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - - - - - - - - -
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - - - - - - - - -
Rörelsekapital/omsättning - - - - - - - - -
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 83,28% 79,11% 79,07% 76,09% 79,23% 84,29% 99,93% 99,99% 77,55%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 3 887,10% 399,81% 6 545,24% 1 168,35% 3 805,14% 1 517,55% 18 071,43% 63 500,00% 32 300,00%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2009 är 13 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...