Visa allt om PCZJ Holding AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 0 0 0 3 473 6 410 14 865 47 233 24 511 26 265 20 707
Övrig omsättning 14 0 38 0 0 0 0 59 0 0
Rörelseresultat (EBIT) -50 -235 -146 -624 420 7 059 1 171 -10 040 10 370 -318
Resultat efter finansnetto 63 426 263 747 59 047 -653 133 040 30 035 7 583 -4 020 11 374 3 698
Årets resultat 63 458 263 996 60 032 -83 143 332 29 004 7 587 717 8 169 3 673
Balansräkningar (tkr)
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 34 616 34 616 34 738 34 738 34 813 34 862 34 910 34 879 26 085 15 079
Omsättningstillgångar 31 030 232 115 33 935 22 095 159 888 16 453 6 065 25 194 27 729 32 947
Tillgångar 65 646 266 730 68 672 56 833 194 701 51 314 40 975 60 073 53 814 48 027
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 65 567 266 592 62 440 2 408 189 496 46 165 39 503 37 750 42 150 38 980
Obeskattade reserver 0 0 108 1 093 1 248 1 259 10 14 3 328 2 315
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 6 028 50 528 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 79 138 97 2 804 3 957 3 891 1 461 22 310 8 337 6 731
Skulder och eget kapital 65 646 266 730 68 672 56 833 194 701 51 314 40 975 60 073 53 814 48 027
Löner & utdelning (tkr)
2023-12
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - 0 - 9 781 13 775
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader - - - - - - 0 - 3 220 4 404
Utdelning till aktieägare 30 001 223 429 25 896 0 81 003 0 20 527 5 833 6 895 5 000
Omsättning 14 0 38 3 473 6 410 14 865 47 233 24 570 26 265 20 707
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - - - 4 4 5 5 5 6 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - 868 1 603 2 973 9 447 4 902 4 378 3 451
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - 666 973 945 8 529 6 314 2 211 3 070
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -50 -235 -146 -624 468 7 107 1 232 -10 007 10 383 -305
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - - -100,00% -45,82% -56,88% -68,53% 92,70% -6,68% 26,84% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - - - -0,99% 68,33% 58,61% 18,73% -6,49% 21,16% 8,08%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - - - -16,18% 2 075,52% 202,31% 16,25% -15,90% 43,35% 18,74%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - - - 99,60% 99,66% 98,11% 99,86% 99,53% 99,20% 98,86%
Rörelsekapital/omsättning - - - 555,46% 2 432,62% 84,51% 9,75% 11,77% 73,83% 126,60%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 99,88% 99,95% 91,05% 5,74% 97,83% 91,88% 96,43% 62,86% 83,15% 84,92%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 39 278,48% 168 199,28% 34 984,54% 787,98% 4 040,64% 422,85% 415,13% 112,93% 332,60% 489,48%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!