Visa allt om Mikael Nilssons Kran & Transport AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04
Nettoomsättning 1 699 1 446 1 421 1 469 1 335 1 522 1 304 1 416 1 502 1 336
Övrig omsättning - - 90 - - - - 236 16 -
Rörelseresultat (EBIT) 318 56 248 88 75 233 -151 342 306 250
Resultat efter finansnetto 306 38 225 50 26 175 -220 304 253 197
Årets resultat 101 1 73 0 0 4 0 1 49 19
Balansräkningar (tkr)
2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 634 1 201 1 294 1 305 1 691 1 572 1 904 2 388 1 078 1 233
Omsättningstillgångar 407 640 595 706 646 999 709 1 201 917 614
Tillgångar 2 041 1 841 1 889 2 011 2 337 2 571 2 613 3 590 1 995 1 847
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 348 247 246 172 172 172 168 169 168 119
Obeskattade reserver 1 037 860 823 693 643 618 448 669 367 178
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 290 194 371 764 1 158 1 372 1 586 883 1 083 1 183
Kortfristiga skulder 366 540 449 382 364 409 410 1 869 377 366
Skulder och eget kapital 2 041 1 841 1 889 2 011 2 337 2 571 2 613 3 590 1 995 1 847
Löner & utdelning (tkr)
2020-04
2019-04
2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
Löner till styrelse & VD - - - - - 240 - 240 240 244
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - 240 0 240 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - 109 109 109 108 92 94
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 699 1 446 1 511 1 469 1 335 1 522 1 304 1 652 1 518 1 336
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 699 1 446 1 421 1 469 1 335 1 522 1 304 1 416 1 502 1 336
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 528 553 352 351 355 351 353 350 332 338
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 481 195 602 474 445 565 359 649 584 498
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 17,50% 1,76% -3,27% 10,04% -12,29% 16,72% -7,91% -5,73% 12,43% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 15,58% 3,04% 13,13% 4,38% 3,21% 9,10% -5,70% 9,67% 15,64% 13,59%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 18,72% 3,87% 17,45% 5,99% 5,62% 15,37% -11,43% 24,51% 20,77% 18,79%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 64,27% 57,61% 64,25% 61,88% 64,72% 65,37% 99,31% 100,00% 65,58% 65,19%
Rörelsekapital/omsättning 2,41% 6,92% 10,27% 22,06% 21,12% 38,76% 22,93% -47,18% 35,95% 18,56%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 56,68% 49,85% 47,01% 35,43% 28,82% 25,44% 19,80% 18,44% 21,98% 13,55%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 111,20% 118,52% 132,52% 184,82% 177,47% 244,25% 172,93% 64,26% 243,24% 167,76%

Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...