Visa allt om Freetrailer Sverige AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-12 2010-12 2009-12
Nettoomsättning 7 632 6 814 8 333 8 615 7 586 6 671 3 359 4 832 1 792 2 016
Övrig omsättning 897 428 456 723 548 647 171 30 13 3
Rörelseresultat (EBIT) 157 -1 016 21 772 730 1 140 779 218 -996 -189
Resultat efter finansnetto 196 -639 -21 644 710 1 138 698 171 -1 000 -189
Årets resultat 174 -102 11 361 393 732 698 171 -1 000 -189
Balansräkningar (tkr)
2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-12 2010-12 2009-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 349 22 356 949 2 614 3 620 3 929 2 431 239 254
Omsättningstillgångar 4 170 3 683 4 346 5 575 2 712 2 135 2 849 720 282 354
Tillgångar 4 519 3 705 4 702 6 524 5 326 5 755 6 779 3 151 521 608
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 539 2 365 2 467 2 456 2 095 1 702 970 272 101 101
Obeskattade reserver 0 0 536 586 416 225 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 979 1 339 1 698 3 481 2 815 3 828 5 809 2 879 420 506
Skulder och eget kapital 4 519 3 705 4 702 6 524 5 326 5 755 6 779 3 151 521 608
Löner & utdelning (tkr)
2018-06
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-12
2010-12
2009-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - 1 687 1 622 1 563 1 463 549 1 073 742 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - 666 537 468 382 119 246 42 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 8 529 7 242 8 789 9 338 8 134 7 318 3 530 4 862 1 805 2 019
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 4 4 4 4 4 3 3 3 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 908 1 704 2 083 2 154 1 897 1 668 1 120 1 611 597 -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 627 595 610 561 556 482 233 444 261 -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 202 -835 407 1 631 1 861 2 217 1 130 712 -924 -125
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 12,00% -18,23% -3,27% 13,56% 13,72% 98,60% -30,48% 169,64% -11,11% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 4,36% -17,25% 0,45% 11,86% 13,76% 19,91% 11,49% 6,92% -190,98% -29,44%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 2,58% -9,38% 0,25% 8,98% 9,66% 17,18% 23,19% 4,51% -55,52% -8,88%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 54,14% 50,26% 88,06% 85,01% 81,32% 91,94% 88,84% 93,32% 78,68% 77,23%
Rörelsekapital/omsättning 28,71% 34,40% 31,78% 24,31% -1,36% -25,38% -88,12% -44,68% -7,70% -7,54%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 56,18% 63,83% 61,36% 44,65% 45,43% 32,46% 14,31% 8,63% 19,39% 16,61%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 184,99% 235,10% 236,63% 147,95% 82,63% 49,37% 46,07% 25,01% 67,14% 69,96%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 6 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Bokslutet 2009 är 14 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...