Visa allt om MMD i Älmhult AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 20 766 27 413 48 793 39 152 38 882 26 271 23 080 18 650 19 969 17 660
Övrig omsättning 883 53 191 430 463 528 546 200 0 266
Rörelseresultat (EBIT) -1 454 189 992 1 782 2 420 1 740 789 1 457 782 852
Resultat efter finansnetto -1 446 244 1 090 1 825 2 449 1 775 763 1 084 667 821
Årets resultat -46 3 179 171 718 455 197 590 332 420
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 74 471 332 292 214 693 448 562 295 247
Omsättningstillgångar 15 899 10 563 14 969 16 948 21 121 8 535 8 438 6 317 6 629 5 690
Tillgångar 15 972 11 034 15 301 17 240 21 335 9 228 8 886 6 879 6 924 5 938
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 329 3 876 3 872 3 693 3 522 2 804 2 349 2 153 1 563 1 231
Obeskattade reserver 0 0 1 064 1 234 1 269 1 296 874 740 438 240
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 666 0 0 0 270 229 377 326 588 90
Kortfristiga skulder 14 977 7 158 10 365 12 313 16 274 4 899 5 285 3 660 4 335 4 377
Skulder och eget kapital 15 972 11 034 15 301 17 240 21 335 9 228 8 886 6 879 6 924 5 938
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - 1 895 2 037
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - 7 493 7 260 4 977 4 267 3 095
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - 0 - 2 805 2 621 1 905 2 190 1 604
Utdelning till aktieägare 0 3 500 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 21 649 27 466 48 984 39 582 39 345 26 799 23 626 18 850 19 969 17 926
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 14 15 23 24 22 20 19 20 20 18
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 483 1 828 2 121 1 631 1 767 1 314 1 215 933 998 981
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 622 616 559 522 529 522 525 350 426 382
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -1 345 365 1 129 1 912 2 541 1 901 962 1 657 879 919
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -24,25% -43,82% 24,62% 0,69% 48,00% 13,83% 23,75% -6,61% 13,07% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -8,86% 3,10% 7,56% 10,68% 11,57% 19,71% 9,43% 17,28% 11,38% 14,35%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -6,81% 1,25% 2,37% 4,70% 6,35% 6,92% 3,63% 6,38% 3,95% 4,82%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 45,12% 46,06% 36,00% 45,14% 43,89% 55,89% 56,85% 57,62% 55,92% 56,18%
Rörelsekapital/omsättning 4,44% 12,42% 9,44% 11,84% 12,47% 13,84% 13,66% 14,25% 11,49% 7,43%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 2,06% 35,13% 30,73% 27,00% 21,15% 41,34% 34,11% 39,69% 27,24% 23,71%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 102,82% 108,31% 117,56% 43,04% 120,25% 136,40% 124,88% 122,02% 108,12% 115,49%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!