Visa allt om IGS Assistans AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 66 925 63 603 57 943 57 063 60 607 64 038 64 348 60 189 53 516 48 832
Övrig omsättning 942 0 0 528 110 29 42 18 0 0
Rörelseresultat (EBIT) 3 845 3 120 2 135 924 84 2 347 3 775 4 024 2 269 2 738
Resultat efter finansnetto 3 841 3 084 2 130 1 019 103 2 360 3 863 4 167 2 440 2 865
Årets resultat 2 245 51 1 514 878 51 136 2 174 2 373 1 261 1 513
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 1 509 1 509 1 518 1 528 1 235 129
Omsättningstillgångar 19 199 16 509 13 619 10 854 9 944 9 739 13 950 15 296 9 922 9 809
Tillgångar 19 199 16 509 13 619 10 854 11 453 11 248 15 468 16 823 11 157 9 938
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 7 152 4 907 4 856 3 342 2 464 2 413 2 277 4 593 2 620 2 358
Obeskattade reserver 970 0 0 0 116 86 4 453 3 438 2 357 1 698
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 11 077 11 602 8 762 7 512 8 873 8 749 8 738 8 793 6 181 5 881
Skulder och eget kapital 19 199 16 509 13 619 10 854 11 453 11 248 15 468 16 823 11 157 9 938
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - 0 - - 900
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - 43 162 42 452 30 297 35 275 31 266
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - 0 0 14 819 14 379 13 378 12 028 10 724
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 500 400 600
Omsättning 67 867 63 603 57 943 57 591 60 717 64 067 64 390 60 207 53 516 48 832
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 120 120 74 105 103 117 174 152 140 178
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 558 530 783 543 588 547 370 396 382 274
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 519 489 729 525 567 516 337 358 354 251
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 3 845 3 120 2 135 924 84 2 356 3 786 4 084 2 329 2 796
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 5,22% 9,77% 1,54% -5,85% -5,36% -0,48% 6,91% 12,47% 9,59% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 20,03% 18,90% 15,68% 9,42% 0,92% 21,03% 24,99% 24,78% 21,97% 29,02%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 5,75% 4,91% 3,68% 1,79% 0,17% 3,69% 6,01% 6,93% 4,58% 5,91%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 12,14% 7,72% 8,38% 5,86% 1,77% 1,55% 8,10% 10,80% 6,99% 8,04%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 41,19% 29,72% 35,66% 30,79% 22,30% 22,05% 37,18% 43,24% 39,05% 36,32%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 173,32% 142,29% 155,43% 144,49% 112,07% 111,32% 159,65% 173,96% 160,52% 166,79%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!