Visa allt om Rune Jonsson Bil & Kaross i Grums AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 5 314 5 142 4 599 4 844 4 485 4 375 3 949 3 923 3 214 2 738
Övrig omsättning 5 - 61 5 - - - - 16 40
Rörelseresultat (EBIT) 353 597 357 230 76 184 167 457 259 307
Resultat efter finansnetto 333 574 331 201 40 130 102 381 175 299
Årets resultat 211 393 215 135 22 78 70 209 82 167
Balansräkningar (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 962 1 979 1 608 1 435 1 530 1 692 1 660 1 812 1 930 654
Omsättningstillgångar 1 152 1 050 1 430 1 238 1 282 1 105 991 912 548 885
Tillgångar 3 114 3 029 3 037 2 673 2 812 2 797 2 651 2 724 2 477 1 539
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 559 1 348 955 990 855 833 755 685 476 394
Obeskattade reserver 480 423 354 300 291 280 252 241 145 83
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 335 403 682 560 738 944 1 045 1 243 1 442 664
Kortfristiga skulder 740 855 1 046 822 928 740 599 555 415 398
Skulder och eget kapital 3 114 3 029 3 037 2 673 2 812 2 797 2 651 2 724 2 477 1 539
Löner & utdelning (tkr)
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - 0 300 304
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - 1 292 1 233 931 792 302 225
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - 0 446 365 334 273 195 172
Utdelning till aktieägare 0 0 0 250 0 0 0 0 0 0
Omsättning 5 319 5 142 4 660 4 849 4 485 4 375 3 949 3 923 3 230 2 778
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 4 4 4 4 4 3 3 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 329 1 286 1 150 1 211 1 121 1 094 1 316 1 308 1 607 1 369
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 452 364 369 425 437 401 366 315 399 353
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 488 717 461 338 238 342 319 610 394 328
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 3,35% 11,81% -5,06% 8,00% 2,51% 10,79% 0,66% 22,06% 17,38% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 11,34% 19,71% 11,76% 8,64% 2,70% 6,65% 6,30% 16,78% 10,46% 19,95%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 6,64% 11,61% 7,76% 4,77% 1,69% 4,25% 4,23% 11,65% 8,06% 11,21%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 55,19% 54,69% 55,38% 54,21% 54,34% 55,02% 54,19% 52,89% 50,50% 48,76%
Rörelsekapital/omsättning 7,75% 3,79% 8,35% 8,59% 7,89% 8,34% 9,93% 9,10% 4,14% 17,79%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 62,09% 55,40% 40,54% 45,79% 38,48% 37,59% 35,89% 31,67% 23,53% 29,58%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 155,68% 122,81% 136,71% 150,61% 138,15% 149,32% 165,44% 164,32% 132,05% 210,30%

Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...