Visa allt om Folktandvården Västmanland AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 237 008 231 991 231 529 239 032 226 448 219 255 211 513 207 395 278 280 271 419
Övrig omsättning 1 007 1 497 208 635 170 313 500 1 094 808 987
Rörelseresultat (EBIT) 11 086 9 480 11 695 11 915 8 024 6 518 1 999 -4 562 -152 -2 432
Resultat efter finansnetto 8 317 7 579 12 981 11 275 7 018 5 677 1 099 -5 636 -1 127 -3 074
Årets resultat 4 938 4 928 8 070 6 426 3 248 0 1 099 -4 164 1 -88
Balansräkningar (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 14 671 16 088 18 209 20 613 14 294 16 797 21 654 23 326 39 345 47 868
Omsättningstillgångar 148 613 131 833 117 938 99 389 74 773 55 790 38 873 27 378 22 993 13 538
Tillgångar 163 284 147 921 136 147 120 002 89 067 72 587 60 527 50 704 62 338 61 406
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 41 457 36 519 31 591 23 521 17 095 13 847 13 847 12 749 16 913 16 912
Obeskattade reserver 18 263 16 257 15 017 12 399 9 373 5 677 0 0 1 472 2 599
Avsättningar (tkr) 75 848 68 007 55 956 49 381 38 141 29 985 26 041 18 275 17 075 10 078
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 27 716 27 138 33 583 34 701 24 458 23 078 20 639 19 680 26 878 31 817
Skulder och eget kapital 163 284 147 921 136 147 120 002 89 067 72 587 60 527 50 704 62 338 61 406
Löner & utdelning (tkr)
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
Löner till styrelse & VD - 1 769 1 703 1 633 1 637 1 619 1 552 1 606 2 202 2 452
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - - - - -
Löner till övriga anställda 104 284 97 760 98 311 98 394 95 724 88 538 87 569 89 370 116 598 114 938
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - -
Sociala kostnader 46 380 51 949 44 663 50 383 45 300 39 041 42 783 40 119 50 794 49 522
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 238 015 233 488 231 737 239 667 226 618 219 568 212 013 208 489 279 088 272 406
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 282 299 292 299 296 286 283 290 374 379
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 840 776 793 799 765 767 747 715 744 716
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 534 506 495 503 483 466 470 456 463 455
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 15 400 13 968 16 529 16 378 12 830 12 697 8 872 2 279 9 066 6 114
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 2,16% 0,20% -3,14% 5,56% 3,28% 3,66% 1,99% -25,47% 2,53% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 6,88% 6,55% 10,73% 10,06% 9,31% 9,14% 3,57% -8,66% -0,16% -3,93%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 4,74% 4,18% 6,31% 5,05% 3,66% 3,03% 1,02% -2,12% -0,04% -0,89%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 91,40% 92,00% 91,06% 90,98% 90,75% 89,77% 90,23% 90,28% 89,57% 89,56%
Rörelsekapital/omsättning 51,01% 45,13% 36,43% 27,06% 22,22% 14,92% 8,62% 3,71% -1,40% -6,73%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 34,11% 33,26% 31,81% 27,66% 27,40% 25,18% 22,88% 25,14% 28,87% 30,66%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 527,88% 477,54% 344,48% 279,62% 295,23% 231,53% 177,09% 126,55% 71,01% 30,58%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...