Visa allt om Hälsovalet i Sverige AB
Visa allt om Hälsovalet i Sverige AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-10 2015-10 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04
Nettoomsättning 67 840 104 204 71 418 70 647 75 159 45 436 1 563 126
Övrig omsättning 281 337 264 99 456 - 87 -
Rörelseresultat (EBIT) -2 070 -3 628 329 307 -14 135 -5 859 99 -440
Resultat efter finansnetto -2 129 -3 725 287 349 -14 035 -5 891 99 -440
Årets resultat -2 129 -725 215 1 931 -2 035 3 584 1 353 -440
Balansräkningar (tkr)
2016-10 2015-10 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 444 860 1 514 1 349 1 759 6 517 142 0
Omsättningstillgångar 7 952 8 736 7 243 18 833 20 233 13 132 3 562 747
Tillgångar 8 396 9 596 8 757 20 182 21 992 19 649 3 704 747
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 365 2 494 348 12 733 10 802 7 837 1 453 100
Obeskattade reserver 0 0 0 0 2 432 2 432 417 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 88 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 7 031 7 014 8 408 7 449 8 758 9 380 1 834 647
Skulder och eget kapital 8 396 9 596 8 757 20 182 21 992 19 649 3 704 747
Löner & utdelning (tkr)
2016-10
2015-10
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
Löner till styrelse & VD - - - 0 - 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 19 161 23 919 14 955 15 326 23 041 12 605 253 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - -
Sociala kostnader 7 159 8 754 5 416 5 418 9 580 4 936 77 0
Utdelning till aktieägare 0 0 130 12 600 0 0 0 0
Omsättning 68 121 104 541 71 682 70 746 75 615 45 436 1 650 126
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 42 46 45 47 54 28 1 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 615 2 265 1 587 1 503 1 392 1 623 1 563 -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 636 713 458 443 608 636 335 -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -1 664 -2 679 848 716 -13 754 -5 692 104 -440
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -34,90% 45,91% 1,09% -6,00% 65,42% 2 806,97% 1 140,48% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -24,63% -37,77% 3,83% 1,77% -63,81% -29,80% 2,67% -58,90%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -3,05% -3,48% 0,47% 0,51% -18,67% -12,89% 6,33% -349,21%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 76,84% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 1,36% 1,65% -1,63% 16,11% 15,27% 8,26% 110,56% 79,37%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 16,26% 25,99% 3,97% 63,09% 57,27% 49,01% 47,53% 13,39%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 113,10% 124,55% 86,14% 252,83% 231,02% 140,00% 194,22% 115,46%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2015 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Bokslutet 2009 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...