Visa allt om Baven AB
Visa allt om Baven AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Nettoomsättning 9 741 8 856 9 999 7 955 6 376 3 447 2 850 4 113
Övrig omsättning 1 230 871 592 611 690 50 - -
Rörelseresultat (EBIT) 7 610 6 919 7 833 6 650 4 743 3 226 2 694 4 055
Resultat efter finansnetto 8 562 7 145 11 829 6 717 4 734 3 591 2 984 4 057
Årets resultat 4 870 4 748 8 433 3 802 2 557 2 172 2 193 2 187
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 25 521 19 067 13 458 12 420 11 454 9 059 7 429 7 082
Omsättningstillgångar 16 791 16 070 16 390 6 898 2 136 2 700 976 1 370
Tillgångar 42 312 35 137 29 849 19 317 13 591 11 759 8 405 8 452
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 29 642 24 982 20 612 12 343 8 684 6 280 4 235 2 287
Obeskattade reserver 10 351 8 058 7 015 4 942 3 118 1 878 1 084 1 016
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 5 172 240 113 2 132 2 005 3 561
Kortfristiga skulder 2 319 2 093 2 050 1 793 1 675 1 469 1 081 1 588
Skulder och eget kapital 42 312 35 137 29 849 19 317 13 591 11 759 8 405 8 452
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 423 745 320 385 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - -
Sociala kostnader - 57 250 133 162 0 0 0
Utdelning till aktieägare 305 210 378 164 143 153 127 245
Omsättning 10 971 9 727 10 591 8 566 7 066 3 497 2 850 4 113
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 1 1 0 0 -
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 4 871 4 428 5 000 7 955 6 376 - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 343 233 500 494 562 - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 7 770 7 114 7 988 6 695 4 835 3 306 2 746 4 055
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 9,99% -11,43% 25,69% 24,76% 84,97% 20,95% -30,71% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 20,26% 20,35% 39,66% 34,84% 35,51% 31,49% 35,79% 48,00%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 88,00% 80,74% 118,38% 84,60% 75,69% 107,43% 105,54% 98,64%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 96,50% 97,54% 97,01% 90,09% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 148,57% 157,83% 143,41% 64,17% 7,23% 35,71% -3,68% -5,30%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 89,14% 88,99% 87,39% 83,85% 80,80% 65,18% 59,89% 35,71%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 696,59% 742,28% 775,76% 357,45% 101,43% 183,80% 90,29% 86,27%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2009 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...