Visa allt om Ecoride AB
Visa allt om Ecoride AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Nettoomsättning 104 964 85 612 62 054 50 299 30 899 22 570 9 635 6 249 4 436
Övrig omsättning 335 125 - 95 99 84 225 150 -
Rörelseresultat (EBIT) 3 673 2 134 802 673 782 -2 758 380 110 280
Resultat efter finansnetto 3 326 1 964 699 466 577 -2 869 133 60 280
Årets resultat 2 529 1 725 692 432 441 -2 662 64 8 117
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 806 830 888 696 1 432 380 411 441 197
Omsättningstillgångar 33 196 29 331 24 769 9 786 11 223 4 973 6 232 1 563 818
Tillgångar 34 002 30 162 25 657 10 482 12 655 5 353 6 643 2 004 1 014
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 10 520 7 992 6 266 5 575 2 043 1 602 4 263 225 217
Obeskattade reserver 212 193 177 170 136 0 207 161 116
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 11 000 10 110 8 539 0 0 405 129 141 0
Kortfristiga skulder 12 270 11 866 10 674 4 737 10 476 3 347 2 043 1 477 682
Skulder och eget kapital 34 002 30 162 25 657 10 482 12 655 5 353 6 643 2 004 1 014
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - 74 64
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - 5 971 4 916 2 393 1 393 744 310 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 1 704 1 241 514 303 147 113 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 105 299 85 737 62 054 50 394 30 998 22 654 9 860 6 399 4 436
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 25 22 17 14 7 5 3 2 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 4 199 3 891 3 650 3 593 4 414 4 514 3 212 3 125 4 436
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 573 465 453 441 416 339 303 286 64
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 3 748 2 192 860 731 840 -2 727 411 141 300
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 22,60% 37,96% 23,37% 62,79% 36,90% 134,25% 54,18% 40,87% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 11,92% 7,37% 3,62% 6,61% 6,61% -51,34% 5,80% 5,49% 27,61%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,86% 2,60% 1,50% 1,38% 2,71% -12,18% 4,00% 1,76% 6,31%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 31,92% 27,48% 27,99% 28,55% 26,31% 25,17% 32,87% 38,57% 31,31%
Rörelsekapital/omsättning 19,94% 20,40% 22,71% 10,04% 2,42% 7,20% 43,48% 1,38% 3,07%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 31,43% 27,00% 24,96% 54,45% 16,98% 29,93% 66,47% 17,15% 29,64%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 197,38% 161,71% 129,58% 150,98% 38,13% 56,56% 235,88% 36,97% 92,38%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2009 är 17 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...