Visa allt om Carl Falk Production AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2023-08 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Nettoomsättning 9 015 3 776 3 591 24 142 5 213 4 823 3 717 11 502 8 688 458
Övrig omsättning 26 65 18 39 27 54 92 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) 5 514 1 056 1 660 21 864 3 187 2 185 -138 8 490 2 598 -1 861
Resultat efter finansnetto 4 249 4 509 1 058 21 120 1 666 1 549 -1 327 8 450 4 081 -855
Årets resultat 2 956 4 132 567 16 584 1 073 875 -279 12 902 2 302 -563
Balansräkningar (tkr)
2023-08 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 22 995 23 275 14 962 6 386 7 316 20 952 19 534 20 764 1 201 721
Omsättningstillgångar 7 194 2 869 4 777 15 768 16 336 11 043 15 813 26 197 11 946 26 813
Tillgångar 30 189 26 144 19 739 22 154 23 652 31 995 35 347 46 961 13 147 27 534
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 21 044 18 289 15 372 17 224 1 710 1 272 397 15 676 2 774 472
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 1 070 9 178 8 108
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 9 145 7 855 4 367 4 930 21 942 30 723 34 950 30 216 1 196 18 954
Skulder och eget kapital 30 189 26 144 19 739 22 154 23 652 31 995 35 347 46 961 13 147 27 534
Löner & utdelning (tkr)
2023-08
2022-08
2021-08
2020-08
2019-08
2018-08
2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
Löner till styrelse & VD - - - - - - - 735 - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - - 0 293 289
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - - - 278 140 140
Utdelning till aktieägare 3 000 0 0 419 420 325 0 15 000 0 0
Omsättning 9 041 3 841 3 609 24 181 5 240 4 877 3 809 11 502 8 688 458
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 9 015 3 776 3 591 24 142 5 213 4 823 3 717 11 502 8 688 458
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 674 1 683 1 090 1 170 882 1 054 1 719 1 045 487 488
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 5 719 1 234 1 786 22 092 3 320 2 280 -34 8 583 2 691 -1 844
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 138,74% 5,15% -85,13% 363,11% 8,09% 29,76% -67,68% 32,39% 1 796,94% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 21,71% 17,64% 10,93% 97,19% 17,98% 9,12% -0,48% 17,99% 31,79% -3,09%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 72,71% 122,11% 60,09% 89,18% 81,58% 60,48% -4,52% 73,47% 48,10% -185,59%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 97,16% 97,27% 99,78% 99,16% 99,64% 99,48% 74,12% 95,04% 55,84% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -21,64% -132,04% 11,42% 44,89% -107,54% -408,04% -514,85% -34,94% 123,73% 1 715,94%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 69,71% 69,95% 77,88% 77,75% 7,23% 3,98% 1,12% 35,16% 75,55% 24,68%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 78,67% 36,52% 109,39% 319,84% 74,45% 35,94% 45,18% 86,70% 998,83% 141,46%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!