Visa allt om NCCT Entreprenad AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08
Nettoomsättning 22 947 24 545 23 597 20 867 17 858 15 518 12 014 10 539 5 864 3 737
Övrig omsättning 214 255 233 188 231 137 163 98 - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 153 1 481 874 782 905 83 345 513 -119 303
Resultat efter finansnetto 1 071 1 402 793 729 851 60 329 494 -150 285
Årets resultat 619 790 606 557 660 41 544 81 -2 148
Balansräkningar (tkr)
2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 063 3 313 4 122 3 891 2 468 876 1 157 708 741 404
Omsättningstillgångar 5 992 6 036 4 990 4 215 2 698 2 290 2 326 1 629 826 955
Tillgångar 10 055 9 349 9 112 8 106 5 166 3 166 3 483 2 337 1 568 1 360
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 293 3 124 2 784 2 178 1 621 961 1 020 476 396 397
Obeskattade reserver 643 368 0 0 0 0 0 371 0 158
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 752 1 572 2 232 2 861 1 478 350 582 196 344 224
Kortfristiga skulder 4 368 4 286 4 097 3 067 2 067 1 855 1 881 1 294 829 580
Skulder och eget kapital 10 055 9 349 9 112 8 106 5 166 3 166 3 483 2 337 1 568 1 360
Löner & utdelning (tkr)
2020-08
2019-08
2018-08
2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
Löner till styrelse & VD - - - - 0 - 0 1 034 943 675
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda - - - - 2 166 2 173 1 952 741 354 408
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader - - - - 861 826 729 643 467 357
Utdelning till aktieägare 0 450 450 0 0 0 100 0 0 0
Omsättning 23 161 24 800 23 830 21 055 18 089 15 655 12 177 10 637 5 864 3 737
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 11 8 6 6 5 6 6 6 5 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 086 3 068 3 933 3 478 3 572 2 586 2 002 1 757 1 173 747
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 487 572 639 568 621 504 459 407 360 294
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 305 2 584 1 859 1 422 1 429 364 553 569 -71 332
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -6,51% 4,02% 13,08% 16,85% 15,08% 29,17% 14,00% 79,72% 56,92% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 11,47% 15,84% 9,59% 9,65% 17,54% 2,62% 9,96% 21,95% -7,53% 22,35%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 5,02% 6,03% 3,70% 3,75% 5,07% 0,53% 2,89% 4,87% -2,01% 8,13%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 46,86% 41,98% 35,14% 37,75% 40,43% 35,95% 41,13% 42,68% 47,56% 67,27%
Rörelsekapital/omsättning 7,08% 7,13% 3,78% 5,50% 3,53% 2,80% 3,70% 3,18% -0,05% 10,03%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 37,74% 36,49% 30,55% 26,87% 31,38% 30,35% 29,29% 32,07% 25,26% 37,75%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 137,18% 140,83% 121,80% 137,43% 130,53% 123,45% 123,66% 125,89% 99,64% 164,66%

Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...