Visa allt om ML Projektledning i Uddevalla AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08
Nettoomsättning 14 306 10 962 10 020 10 731 9 285 6 801 6 451 7 169 4 319 3 951
Övrig omsättning 2 258 10 - 11 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 647 879 1 903 1 082 1 302 738 776 1 683 491 1 138
Resultat efter finansnetto 1 653 882 1 902 1 081 1 302 751 790 1 694 501 1 126
Årets resultat 953 851 1 341 748 745 578 616 941 327 595
Balansräkningar (tkr)
2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 700 2 756 2 194 2 346 2 351 1 970 895 969 931 480
Omsättningstillgångar 5 696 5 247 5 297 4 746 4 653 3 716 4 310 3 320 2 179 2 305
Tillgångar 8 397 8 003 7 491 7 091 7 005 5 686 5 205 4 289 3 111 2 785
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 810 3 857 3 005 3 164 3 416 2 821 2 325 2 009 1 345 1 138
Obeskattade reserver 1 651 1 249 1 497 1 359 1 268 957 978 1 036 631 580
Avsättningar (tkr) 322 273 216 152 128 104 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 40 300
Kortfristiga skulder 1 613 2 624 2 773 2 417 2 193 1 804 1 902 1 244 1 094 766
Skulder och eget kapital 8 397 8 003 7 491 7 091 7 005 5 686 5 205 4 289 3 111 2 785
Löner & utdelning (tkr)
2019-08
2018-08
2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
Löner till styrelse & VD - - - - - - 363 354 363 352
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - 3 049 2 877 2 397 1 769 1 509 787 601
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - 1 414 1 242 961 1 125 810 624 534
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 1 000 0 0 300 0 120
Omsättning 14 308 11 220 10 030 10 731 9 296 6 801 6 451 7 169 4 319 3 951
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 7 5 7 7 7 7 7 7 5 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 044 2 192 1 431 1 533 1 326 972 922 1 024 864 1 317
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 672 749 640 656 626 514 503 407 392 519
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 753 979 2 030 1 260 1 373 1 090 1 150 2 056 619 1 201
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 30,51% 9,40% -6,63% 15,57% 36,52% 5,43% -10,02% 65,99% 9,31% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 19,72% 11,06% 25,40% 15,27% 18,62% 13,23% 15,18% 39,50% 16,52% 40,97%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 11,58% 8,07% 18,99% 10,09% 14,04% 11,06% 12,25% 23,63% 11,90% 28,88%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 99,19% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 28,54% 23,93% 25,19% 21,70% 26,49% 28,11% 37,33% 28,96% 25,12% 38,95%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 72,62% 60,37% 55,70% 59,57% 62,88% 62,74% 58,52% 64,64% 58,18% 56,21%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 353,13% 199,96% 191,02% 196,36% 212,18% 205,99% 226,60% 266,88% 199,18% 300,91%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...