Visa allt om Estrella AB
Visa allt om Estrella AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Nettoomsättning 836 818 738 937 692 638 627 858 557 102 519 699 491 865 536 641 729 087
Övrig omsättning 34 936 4 923 3 543 4 263 4 887 14 780 20 275 22 976 3 068
Rörelseresultat (EBIT) 56 227 14 185 7 326 21 570 7 567 -18 304 -28 171 -374 -34 613
Resultat efter finansnetto 57 210 14 824 45 602 13 774 4 556 -23 394 -30 321 -1 182 -39 569
Årets resultat 44 399 11 384 44 811 10 649 3 334 -21 292 -22 647 -1 123 -29 283
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 168 609 143 187 113 604 91 693 93 736 92 200 110 065 100 681 80 684
Omsättningstillgångar 401 820 314 712 208 983 219 889 197 283 190 188 176 830 157 089 203 979
Tillgångar 570 429 457 899 322 587 311 582 291 019 282 388 286 894 257 770 284 663
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 306 011 262 988 103 231 58 420 47 839 44 504 65 797 88 444 89 567
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 23 233
Kortfristiga skulder 264 418 194 911 219 356 253 162 243 180 237 884 221 098 169 326 171 863
Skulder och eget kapital 570 429 457 899 322 587 311 582 291 019 282 388 286 894 257 770 284 663
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
Löner till styrelse & VD 4 304 3 933 3 540 3 450 2 799 1 694 2 184 1 887 1 670
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 0 - 0 -
Löner till övriga anställda 87 571 91 305 90 717 87 824 80 333 80 268 75 634 74 254 102 671
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - -
Sociala kostnader 46 476 42 856 39 304 36 287 36 811 34 110 31 770 32 283 28 767
Utdelning till aktieägare 0 1 376 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 871 754 743 860 696 181 632 121 561 989 534 479 512 140 559 617 732 155
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 168 179 172 169 161 162 169 173 169
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 4 981 4 128 4 027 3 715 3 460 3 208 2 910 3 102 4 314
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 859 820 787 755 746 716 648 627 788
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 80 666 51 414 18 604 31 880 18 006 -8 432 -18 002 14 510 -20 232
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 13,25% 6,68% 10,32% 12,70% 7,20% 5,66% -8,34% -26,40% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 10,16% 3,55% 15,57% 8,73% 3,30% -6,46% -9,56% -0,01% -12,16%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 6,92% 2,20% 7,25% 4,33% 1,72% -3,51% -5,58% 0,00% -4,75%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 49,10% 52,33% 45,26% 52,87% 52,15% 49,37% 50,31% 54,61% 45,15%
Rörelsekapital/omsättning 16,42% 16,21% -1,50% -5,30% -8,24% -9,18% -9,00% -2,28% 4,40%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 53,65% 57,43% 32,00% 18,75% 16,44% 15,76% 22,93% 34,31% 31,46%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 122,40% 121,75% 67,89% 56,27% 51,38% 48,09% 49,47% 59,30% 89,47%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2009 är 17 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...