Visa allt om Erik Karlsson Schakt AB
Visa allt om Erik Karlsson Schakt AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Nettoomsättning 5 633 3 649 4 169 3 289 2 766 2 799 2 964 3 749
Övrig omsättning 156 - 51 - 3 245 - 21
Rörelseresultat (EBIT) 1 600 -61 452 322 150 126 675 292
Resultat efter finansnetto 1 549 -108 386 247 80 85 647 205
Årets resultat 451 5 83 75 11 146 173 46
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 353 2 840 3 092 3 061 3 156 1 321 1 905 1 504
Omsättningstillgångar 2 049 971 1 316 931 654 1 032 460 653
Tillgångar 6 401 3 811 4 408 3 992 3 810 2 353 2 365 2 157
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 276 825 821 738 663 652 506 333
Obeskattade reserver 1 782 814 929 650 500 440 555 140
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 710 1 044 1 523 1 666 1 691 584 593 519
Kortfristiga skulder 1 633 1 128 1 136 938 956 676 711 1 165
Skulder och eget kapital 6 401 3 811 4 408 3 992 3 810 2 353 2 365 2 157
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
Löner till styrelse & VD - - - 329 312 299 185 612
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda - 1 137 963 483 342 303 253 9
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0
Sociala kostnader - 343 333 300 248 248 184 280
Utdelning till aktieägare 200 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 5 789 3 649 4 220 3 289 2 769 3 044 2 964 3 770
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 5 3 3 2 2 2 2 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 127 1 216 1 390 1 645 1 383 1 400 1 482 1 250
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 388 497 438 564 460 437 315 306
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 218 350 847 688 509 265 895 490
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 54,37% -12,47% 26,76% 18,91% -1,18% -5,57% -20,94% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 25,23% -1,21% 10,75% 8,42% 4,28% 5,82% 29,13% 13,86%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 28,67% -1,26% 11,37% 10,22% 5,89% 4,89% 23,25% 7,98%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 79,92% 61,41% 60,83% 69,57% 90,96% 81,67% 83,81% 97,95%
Rörelsekapital/omsättning 7,39% -4,30% 4,32% -0,21% -10,92% 12,72% -8,47% -13,66%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 41,65% 38,31% 35,06% 31,19% 27,07% 41,49% 38,69% 20,11%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 125,47% 86,08% 115,85% 99,25% 68,41% 152,66% 64,70% 56,05%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2009 är 17 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...