Visa allt om Fasadengruppen Partners i Helsingborg AB
Visa allt om Fasadengruppen Partners i Helsingborg AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-08 2010-08 2009-08
Nettoomsättning 3 244 6 173 6 792 6 813 15 054 10 440 4 547 1 482
Övrig omsättning 125 185 524 183 350 778 483 347
Rörelseresultat (EBIT) -154 56 83 664 -437 -456 337 -20
Resultat efter finansnetto -187 16 40 562 -613 -518 314 -23
Årets resultat -187 16 40 562 -613 -518 234 -23
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-08 2010-08 2009-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 76 92 163 233 365 214 266 275
Omsättningstillgångar 543 1 698 2 081 1 671 2 695 2 369 1 474 419
Tillgångar 619 1 790 2 244 1 904 3 060 2 583 1 740 694
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -388 -201 -217 -258 -819 -207 311 77
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 300 231 299 298 285 220 222 283
Kortfristiga skulder 707 1 760 2 163 1 863 3 595 2 569 1 207 334
Skulder och eget kapital 619 1 790 2 244 1 904 3 060 2 583 1 740 694
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-08
2010-08
2009-08
Löner till styrelse & VD - - - - 0 376 175 200
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 3 361 3 771 2 867 8 545 6 733 2 211 789
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 1 187 1 316 954 2 422 2 142 650 284
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 3 369 6 358 7 316 6 996 15 404 11 218 5 030 1 829
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 7 15 13 12 24 24 14 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 463 412 522 568 627 435 325 247
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 281 307 400 325 94 407 223 216
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -85 127 165 796 10 789 -364 421 49
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -47,45% -9,11% -0,31% -54,74% 44,20% 129,60% 206,82% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -24,88% 3,13% 3,70% 34,87% -14,28% -17,65% 19,37% -2,45%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -4,75% 0,91% 1,22% 9,75% -2,90% -4,37% 7,41% -1,15%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 68,80% 87,46% 87,15% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -5,06% -1,00% -1,21% -2,82% -5,98% -1,92% 5,87% 5,74%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. -62,68% -11,23% -9,67% -13,55% -26,76% -8,01% 17,87% 11,10%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 50,78% 51,02% 54,46% 48,15% 49,04% 57,53% 90,56% 61,98%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Bokslutet 2009 är 14 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...