Visa allt om Lindström & Sondén AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Nettoomsättning 107 747 98 800 73 496 44 262 27 774 21 059 14 252 10 756 5 647 2 940
Övrig omsättning - - - 504 50 36 166 72 - -
Rörelseresultat (EBIT) 6 278 4 341 7 640 6 829 1 868 863 1 578 2 237 1 091 306
Resultat efter finansnetto 5 885 3 938 7 452 6 746 1 862 842 1 558 2 214 1 071 307
Årets resultat 3 585 2 581 4 307 3 914 1 080 647 853 1 220 788 226
Balansräkningar (tkr)
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 998 2 474 355 139 161 184 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 40 396 42 995 36 013 20 782 11 757 8 035 6 832 5 283 2 555 865
Tillgångar 42 394 45 469 36 368 20 921 11 919 8 219 6 832 5 283 2 555 865
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 12 960 9 375 11 145 7 838 3 924 3 344 2 697 1 844 914 326
Obeskattade reserver 6 796 5 620 5 025 3 125 1 419 949 949 555 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 8 922 11 556 6 061 2 416 1 592 595 490 0 0 0
Kortfristiga skulder 13 717 18 918 14 138 7 542 4 984 3 332 2 696 2 884 1 641 539
Skulder och eget kapital 42 394 45 469 36 368 20 921 11 919 8 219 6 832 5 283 2 555 865
Löner & utdelning (tkr)
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - 0 382 359 415
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - 3 533 3 214 2 516 1 455 538 203 7
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 0 - 1 226 1 142 843 456 226 144 65
Utdelning till aktieägare 1 000 0 4 350 1 000 0 500 0 0 290 200
Omsättning 107 747 98 800 73 496 44 766 27 824 21 095 14 418 10 828 5 647 2 940
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 32 30 16 12 9 9 5 3 3 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 367 3 293 4 594 3 689 3 086 2 340 2 850 3 585 1 882 2 940
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 537 473 537 406 492 378 408 399 235 487
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 6 909 4 961 7 820 6 851 1 890 871 1 578 2 237 1 091 306
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 9,06% 34,43% 66,05% 59,36% 31,89% 47,76% 32,50% 90,47% 92,07% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 14,81% 9,55% 21,01% 32,65% 15,68% 10,50% 23,14% 42,49% 42,74% 35,49%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 5,83% 4,39% 10,40% 15,43% 6,73% 4,10% 11,09% 20,87% 19,34% 10,44%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 46,03% 41,75% 44,00% 38,01% 44,31% 42,63% 46,69% 47,14% 55,98% 50,68%
Rörelsekapital/omsättning 24,76% 24,37% 29,76% 29,91% 24,39% 22,33% 29,02% 22,30% 16,19% 11,09%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 43,07% 30,26% 41,42% 49,12% 42,21% 49,69% 49,71% 42,65% 35,77% 37,69%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 94,83% 58,18% 78,81% 64,28% 100,88% 113,81% 140,80% 100,03% 61,06% 88,50%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2009 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...