Visa allt om GLSE Invest AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 1 061 1 881 981 652 1 014 378 538 50 571 168
Övrig omsättning - 900 - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 195 2 093 373 20 405 -661 -46 -51 -14 44
Resultat efter finansnetto -10 17 642 589 -302 2 428 25 947 -99 -64 1 139 -65
Årets resultat -15 16 953 846 184 2 271 26 792 3 350 -423 617 -655
Balansräkningar (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 10 151 9 932 22 675 31 179 30 495 24 245 12 516 7 000 7 000 7 273
Omsättningstillgångar 1 032 8 783 6 424 2 210 5 326 13 355 1 886 245 1 303 771
Tillgångar 11 183 18 715 29 099 33 389 35 821 37 600 14 402 7 245 8 303 8 044
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 039 17 454 23 079 22 852 30 368 32 097 7 505 6 655 6 915 5 097
Obeskattade reserver 0 0 0 500 1 040 1 040 1 940 540 340 340
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 1 125 1 425 1 725 2 025 0 0 200 975
Kortfristiga skulder 10 144 1 261 4 895 8 612 2 688 2 438 4 957 50 848 1 631
Skulder och eget kapital 11 183 18 715 29 099 33 389 35 821 37 600 14 402 7 245 8 303 8 044
Löner & utdelning (tkr)
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - 0 47 210 0 30 345 68
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - 0 89 379 0 20 140 23
Utdelning till aktieägare 0 16 400 2 688 0 7 700 4 000 2 200 2 500 700 600
Omsättning 1 061 2 781 981 652 1 014 378 538 50 571 168
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 - 1 0 1 1 0 0 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 061 - 981 - 1 014 378 - - 571 168
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 101 - 235 - 192 618 - - 487 103
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 210 2 108 422 139 519 -533 14 -51 -14 44
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -43,59% 91,74% 50,46% -35,70% 168,25% -29,74% 976,00% -91,24% 239,88% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 2,01% 94,29% 2,59% 0,31% 7,38% 69,34% -0,31% -0,69% 13,99% 0,57%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 21,21% 938,12% 76,86% 15,95% 260,65% 6 897,62% -8,36% -100,00% 203,50% 27,38%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 98,87% 81,18% 99,49% 100,00% 98,92% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -858,81% 399,89% 155,86% -981,90% 260,16% 2 888,10% -570,82% 390,00% 79,68% -511,90%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 9,29% 93,26% 79,31% 69,61% 87,04% 87,52% 62,62% 97,35% 86,30% 66,48%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 10,17% 696,51% 131,24% 25,66% 198,14% 547,79% 38,05% 490,00% 153,66% 47,27%

Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...