Visa allt om Ena OPTO Montage Aktiebolag

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 9 473 10 614 9 048 6 997 8 966 8 868 8 160 7 834 5 900 1 099
Övrig omsättning 27 240 152 250 - - 3 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 827 1 475 1 294 8 887 632 530 1 289 1 813 -28
Resultat efter finansnetto 825 1 473 1 294 9 888 636 533 1 295 1 813 -28
Årets resultat 664 1 140 1 003 215 752 634 296 696 1 272 -28
Balansräkningar (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 196 283 411 308 494 523 696 684 454 45
Omsättningstillgångar 2 950 3 308 2 880 2 650 2 999 3 093 3 045 3 258 1 853 223
Tillgångar 3 146 3 591 3 291 2 959 3 494 3 616 3 741 3 942 2 307 268
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 834 1 920 1 756 1 615 2 150 2 098 2 184 2 038 1 342 71
Obeskattade reserver 0 39 39 39 317 403 598 458 79 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 312 1 633 1 497 1 305 1 027 1 116 959 1 446 887 198
Skulder och eget kapital 3 146 3 591 3 291 2 959 3 494 3 616 3 741 3 942 2 307 268
Löner & utdelning (tkr)
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - 0 978 377
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - 3 766 3 808 3 581 3 229 400 12
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - 1 359 1 320 1 220 1 133 398 119
Utdelning till aktieägare 500 250 0 100 750 250 720 150 0 0
Omsättning 9 500 10 854 9 200 7 247 8 966 8 868 8 163 7 834 5 900 1 099
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 8 8 7 7 8 8 9 8 7 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 184 1 327 1 293 1 000 1 121 1 109 907 979 843 1 099
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 727 746 732 682 624 650 534 544 267 486
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 939 1 593 1 420 236 1 159 870 757 1 462 1 895 -12
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -10,75% 17,31% 29,31% -21,96% 1,11% 8,68% 4,16% 32,78% 436,85% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 26,29% 41,07% 39,32% 0,30% 25,41% 17,64% 14,30% 32,85% 78,59% -10,45%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 8,73% 13,90% 14,30% 0,13% 9,90% 7,19% 6,56% 16,53% 30,73% -2,55%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 87,73% 85,14% 84,91% 86,51% 83,96% 82,41% 81,86% 86,62% 76,20% 57,42%
Rörelsekapital/omsättning 17,29% 15,78% 15,29% 19,22% 21,99% 22,29% 25,56% 23,13% 16,37% 2,27%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 58,30% 54,31% 54,28% 55,61% 68,61% 66,71% 70,85% 60,26% 60,69% 26,49%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 224,85% 202,57% 192,38% 203,07% 292,02% 277,15% 317,52% 225,31% 208,91% 112,63%

Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...