Visa allt om JOOL Invest AB
Visa allt om JOOL Invest AB

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 452 466 356 272 255 316 190 574 142 185 122 098 136 271 106 015
Övrig omsättning 3 136 3 733 3 034 1 091 735 319 674 16
Rörelseresultat (EBIT) 81 054 81 582 48 030 19 796 1 574 6 512 7 580 -108
Resultat efter finansnetto 91 210 96 740 36 254 17 219 689 18 611 7 778 -803
Årets resultat 69 712 75 907 26 016 12 840 29 16 850 5 558 -437
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 169 274 91 516 49 027 37 143 39 629 36 404 33 574 21 241
Omsättningstillgångar 132 619 130 602 72 231 44 396 27 251 30 114 25 639 27 748
Tillgångar 301 893 222 118 121 258 81 539 66 880 66 518 59 213 48 988
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 177 951 110 973 67 138 43 201 27 415 25 857 13 493 8 868
Minoritetsintressen 0 0 1 1 218 95 132 0 4 338
Avsättningar (tkr) 5 382 3 704 1 351 607 595 1 154 902 270
Långfristiga skulder 23 529 38 954 6 930 8 249 13 419 11 575 13 259 12 798
Kortfristiga skulder 95 032 68 487 45 839 28 264 25 355 24 787 31 558 22 713
Skulder och eget kapital 301 893 222 118 121 258 81 539 66 880 66 518 59 213 48 988
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
Löner till styrelse & VD 4 720 6 165 2 481 596 593 594 590 40
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 84 952 62 478 40 895 26 760 19 158 15 252 13 501 10 592
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 28 221 20 350 14 382 10 191 7 273 3 762 5 157 4 093
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 455 602 360 005 258 350 191 665 142 920 122 417 136 945 106 031
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 138 97 85 65 55 52 52 39
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 279 3 673 3 004 2 932 2 585 2 348 2 621 2 718
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 912 971 703 628 503 427 380 351
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 85 274 85 685 50 504 21 710 3 479 8 481 10 422 2 211
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 27,00% 39,54% 33,97% 34,03% 16,45% -10,40% 28,54% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 32,20% 46,78% 39,98% 24,89% 3,23% 29,63% 14,78% 0,04%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 21,49% 29,17% 18,99% 10,65% 1,52% 16,14% 6,42% 0,02%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 79,26% 79,51% 73,15% 61,01% 48,82% 51,36% 44,11% 29,16%
Rörelsekapital/omsättning 8,31% 17,43% 10,34% 8,46% 1,33% 4,36% -4,34% 4,75%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 58,95% 49,96% 55,37% 52,98% 40,99% 42,21% 22,79% 18,10%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 119,81% 162,86% 125,64% 114,15% 66,82% 94,42% 57,28% 84,04%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Nettoomsättning 7 839 0 0 0 123 5 158 6 865 2 291 1 664
Övrig omsättning 1 636 1 121 965 494 370 247 1 800 - -
Rörelseresultat (EBIT) -1 476 -2 031 -2 678 -3 534 -3 699 677 2 029 1 139 1 014
Resultat efter finansnetto 46 759 33 919 21 319 3 885 1 297 17 886 4 598 1 023 701
Årets resultat 35 764 17 243 15 949 1 176 1 754 15 595 6 594 573 379
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 126 054 84 727 52 487 44 578 42 833 34 440 28 241 6 980 6 962
Omsättningstillgångar 19 381 11 162 10 565 12 375 8 961 10 351 7 417 3 503 30
Tillgångar 145 435 95 889 63 052 56 953 51 795 44 791 35 658 10 483 6 992
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 61 586 25 822 38 579 26 630 25 604 24 000 8 545 1 952 1 379
Obeskattade reserver 22 482 16 046 6 008 2 760 2 704 4 724 3 430 432 175
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 21 163 35 739 7 158 14 989 11 219 9 504 7 253 6 577 3 937
Kortfristiga skulder 40 204 18 283 11 306 12 573 12 268 6 563 16 431 1 523 1 502
Skulder och eget kapital 145 435 95 889 63 052 56 953 51 795 44 791 35 658 10 483 6 992
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda - - - - - 0 53 412 379
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader - - - - - 0 49 174 165
Utdelning till aktieägare 0 0 10 000 4 000 150 150 140 0 0
Omsättning 9 475 1 121 965 494 493 5 405 8 665 2 291 1 664
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - - - - - 0 0 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - 2 291 1 664
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - 586 558
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -1 133 -1 669 -2 430 -3 466 -3 630 740 2 041 1 139 1 014
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - - - -100,00% -97,62% -24,87% 199,65% 37,68% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 32,79% - - - 4,46% 40,97% 13,80% 11,41% 14,73%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 608,33% - - - 1 879,67% 355,78% 71,67% 52,20% 61,90%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% - - - 100,00% 78,38% 18,47% 96,42% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -265,63% - - - -2 688,62% 73,44% -131,30% 86,43% -88,46%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 54,40% 39,98% 68,62% 50,54% 53,51% 61,36% 31,05% 21,66% 21,52%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 48,21% 61,05% 93,45% 98,43% 73,04% 157,72% 45,14% 56,27% 2,00%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2009 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...