Visa allt om Sverigeflyg AB
Visa allt om Sverigeflyg AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 32 797 0 0 0 691 32 0 0
Övrig omsättning 251 783 485 002 340 988 380 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 2 898 -5 719 -1 776 -2 269 -3 763 -1 489 -1 765 -434
Resultat efter finansnetto -24 472 -4 498 -336 -2 587 -1 934 -3 620 -18 084 -13 569
Årets resultat -28 112 -201 -262 -735 -1 934 -3 620 -17 472 -13 569
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 60 310 87 896 163 929 138 554 64 773 55 231 89 603 46 434
Omsättningstillgångar 148 870 143 360 73 999 65 321 109 203 3 080 4 689 31 171
Tillgångar 209 180 231 256 237 928 203 875 173 976 58 311 94 292 77 605
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 40 663 68 775 58 876 46 928 42 475 39 408 46 528 67 873
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 46 818 0
Kortfristiga skulder 168 517 162 481 179 052 156 947 131 501 18 902 946 9 732
Skulder och eget kapital 209 180 231 256 237 928 203 875 173 976 58 311 94 292 77 605
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12 2008-12
Löner till styrelse & VD 0 1 620 4 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 540 4 - - - - -
Löner till övriga anställda 1 487 3 959 - 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 - - - - - -
Sociala kostnader 607 2 796 - 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 7 000
Omsättning 284 580 485 002 340 988 380 691 32 0 0
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 12 - 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 10 932 - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 714 713 - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 898 -5 666 -1 776 -2 269 -3 763 -1 489 -1 765 -434
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - - - -100,00% 2 059,38% - - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -11,54% - - - 0,54% -4,83% - -
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -73,59% - - - 135,89% -8 800,00% - -
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% - - - 100,00% 100,00% - -
Rörelsekapital/omsättning -59,90% - - - -3 226,92% -49 443,75% - -
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 19,44% 29,74% 24,75% 23,02% 24,41% 67,58% 49,34% 87,46%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 88,26% 87,84% 41,33% 41,62% 83,04% 16,29% 495,67% 320,29%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2008 är 7 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...