Visa allt om Årsta Gård Sköldinge AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 6 142 15 981 11 695 14 890 19 516 19 829 18 335 16 647 14 636 14 701
Övrig omsättning 211 509 537 354 616 964 940 1 177 806 678
Rörelseresultat (EBIT) 480 932 238 373 3 731 3 506 2 269 1 784 451 3 031
Resultat efter finansnetto 509 1 065 292 505 4 265 3 414 2 559 1 951 466 3 059
Årets resultat 79 697 228 415 3 457 2 636 1 994 1 909 1 180 2 379
Balansräkningar (tkr)
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 662 848 1 502 1 573 2 265 2 442 2 044 2 251 2 311 1 009
Omsättningstillgångar 1 917 4 293 4 331 4 258 6 085 5 383 6 154 6 985 8 509 9 223
Tillgångar 2 579 5 142 5 834 5 831 8 350 7 825 8 199 9 236 10 820 10 232
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 807 2 729 4 031 3 803 6 388 4 931 4 494 6 501 6 592 7 412
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 500 1 650
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 550 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 222 2 413 1 803 2 028 1 962 2 894 3 704 2 735 3 728 1 170
Skulder och eget kapital 2 579 5 142 5 834 5 831 8 350 7 825 8 199 9 236 10 820 10 232
Löner & utdelning (tkr)
2023-12
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
Löner till styrelse & VD - - 0 - - - - - - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - 0 - - - - - 7 867 7 354
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - -
Sociala kostnader - - 0 - - - - - 2 642 2 299
Utdelning till aktieägare 1 000 1 000 2 000 0 3 000 2 000 1 000 4 000 2 000 2 000
Omsättning 6 353 16 490 12 232 15 244 20 132 20 793 19 275 17 824 15 442 15 379
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 9 21 26 24 25 27 27 27 27 27
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 682 761 450 620 781 734 679 617 542 544
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 546 611 385 497 531 504 495 451 390 361
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 541 993 309 492 3 944 3 806 2 533 2 048 675 3 202
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -61,57% 36,65% -21,46% -23,70% -1,58% 8,15% 10,14% 13,74% -0,44% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 19,74% 20,71% 5,04% 25,78% 51,11% 44,87% 31,22% 21,12% 7,50% 29,90%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 8,29% 6,66% 2,51% 10,09% 21,87% 17,71% 13,96% 11,72% 5,55% 20,81%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 99,82% 99,71% 99,66% 99,01% 98,88% 97,87% 97,73% 97,43% 97,22% 97,82%
Rörelsekapital/omsättning 27,60% 11,76% 21,62% 14,98% 21,13% 12,55% 13,36% 25,53% 32,67% 54,78%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 70,07% 53,07% 69,09% 65,22% 76,50% 63,02% 54,81% 70,39% 64,53% 85,02%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 863,51% 177,91% 240,21% 209,96% 304,69% 182,20% 157,37% 241,90% 217,11% 763,76%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!