Visa allt om Skill Motala AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-06 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06
Nettoomsättning 46 029 38 149 39 517 25 675 20 804 18 990 15 200 12 676 11 146 9 922
Övrig omsättning 234 0 2 0 116 63 4 79 41 0
Rörelseresultat (EBIT) 3 930 1 675 319 931 1 022 759 -12 -143 929 1 220
Resultat efter finansnetto 3 907 1 652 285 925 1 014 759 -12 -150 928 1 219
Årets resultat 2 322 1 297 317 717 1 023 734 -19 26 561 662
Balansräkningar (tkr)
2021-06 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 319 466 491 38 76 182 303 251 350 170
Omsättningstillgångar 18 378 13 008 13 003 10 668 8 032 6 837 5 209 4 482 4 501 3 615
Tillgångar 18 697 13 474 13 495 10 706 8 108 7 018 5 512 4 732 4 852 3 785
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 8 208 5 886 4 589 4 271 3 554 2 531 1 797 1 816 1 940 1 522
Obeskattade reserver 1 090 140 140 265 265 570 751 751 945 788
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 9 399 7 448 8 766 6 169 4 289 3 918 2 964 2 166 1 967 1 475
Skulder och eget kapital 18 697 13 474 13 495 10 706 8 108 7 018 5 512 4 732 4 852 3 785
Löner & utdelning (tkr)
2021-06
2020-06
2019-06
2018-06
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
Löner till styrelse & VD - - - - 0 0 0 - 0 -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda - - - - 6 593 6 372 5 165 4 230 3 724 3 190
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader - - - - 2 549 2 240 1 750 1 577 1 225 919
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 150 143
Omsättning 46 263 38 149 39 519 25 675 20 920 19 053 15 204 12 755 11 187 9 922
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 36 35 39 22 17 15 13 12 12 10
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 279 1 090 1 013 1 167 1 224 1 266 1 169 1 056 929 992
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 581 560 560 592 562 574 538 512 441 453
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 4 077 1 822 480 969 1 128 880 126 -43 1 049 1 272
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 20,66% -3,46% 53,91% 23,41% 9,55% 24,93% 19,91% 13,73% 12,34% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 21,02% 12,43% 2,36% 8,70% 12,60% 10,84% -0,22% -3,02% 19,15% 32,23%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 8,54% 4,39% 0,81% 3,63% 4,91% 4,01% -0,08% -1,13% 8,33% 12,30%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 76,35% 82,11% 81,38% 78,02% 77,05% 71,58% 70,24% 73,04% 77,77% 80,97%
Rörelsekapital/omsättning 19,51% 14,57% 10,72% 17,52% 17,99% 15,37% 14,77% 18,27% 22,73% 21,57%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 48,45% 44,49% 34,81% 41,82% 46,38% 42,40% 43,23% 50,76% 54,34% 55,55%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 179,76% 158,69% 134,19% 148,27% 164,61% 151,23% 166,30% 182,78% 206,91% 232,81%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!