Visa allt om Softlynx AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08
Nettoomsättning 5 357 4 282 4 138 3 649 3 237 3 340 3 209 3 325 3 222 2 607
Övrig omsättning 57 6 54 - 365 416 225 234 222 177
Rörelseresultat (EBIT) 2 115 1 501 1 479 967 969 996 604 1 122 624 325
Resultat efter finansnetto 2 115 1 502 1 480 968 1 069 1 199 701 1 122 623 324
Årets resultat 1 254 964 856 1 043 929 772 440 602 324 403
Balansräkningar (tkr)
2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 337 375 417 414 303 307 407 461 321 78
Omsättningstillgångar 3 248 2 230 1 910 1 756 2 035 1 908 1 281 1 861 1 353 1 142
Tillgångar 3 585 2 604 2 327 2 170 2 338 2 215 1 688 2 322 1 673 1 220
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 354 1 071 956 1 145 1 032 898 647 827 625 611
Obeskattade reserver 1 500 1 000 750 375 755 865 610 455 165 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 388 265 0
Kortfristiga skulder 730 534 621 650 551 452 432 652 618 610
Skulder och eget kapital 3 585 2 604 2 327 2 170 2 338 2 215 1 688 2 322 1 673 1 220
Löner & utdelning (tkr)
2020-08
2019-08
2018-08
2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - - 543
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - 919 1 002 746 745 811 241
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader - - - - 432 459 359 323 344 355
Utdelning till aktieägare 1 250 970 850 1 000 930 795 520 520 300 210
Omsättning 5 414 4 288 4 192 3 649 3 602 3 756 3 434 3 559 3 444 2 784
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 786 1 427 2 069 1 825 1 619 1 670 1 605 1 663 1 611 1 304
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 753 602 806 786 738 786 598 581 659 610
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 153 1 543 1 521 1 000 973 1 000 658 1 176 639 344
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 25,11% 3,48% 13,40% 12,73% -3,08% 4,08% -3,49% 3,20% 23,59% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 59,00% 57,72% 63,64% 44,61% 45,72% 54,13% 41,82% 48,45% 37,30% 26,64%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 39,48% 35,10% 35,79% 26,53% 33,02% 35,90% 22,00% 33,83% 19,37% 12,47%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 47,00% 39,61% 31,15% 30,31% 45,84% 43,59% 26,46% 36,36% 22,81% 20,41%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 70,40% 71,08% 66,22% 66,24% 69,33% 71,00% 66,52% 50,06% 44,63% 50,08%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 444,93% 417,60% 307,57% 270,15% 369,33% 422,12% 296,53% 285,43% 218,93% 187,21%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...