Visa allt om Cedergruppen AB
Visa allt om Cedergruppen AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-06
Nettoomsättning 13 881 11 384 9 511 8 426 8 296 7 060 4 638 1 610 0
Övrig omsättning 84 68 42 2 2 62 72 - -
Rörelseresultat (EBIT) 3 199 1 787 1 889 1 137 504 1 252 36 -926 0
Resultat efter finansnetto 3 199 1 787 1 888 1 866 1 308 1 238 4 -928 0
Årets resultat 123 232 571 1 386 1 234 1 238 4 -928 0
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 201 280 349 226 285 151 171 0 0
Omsättningstillgångar 7 042 5 552 4 692 3 454 2 468 1 442 1 002 656 100
Tillgångar 7 244 5 833 5 041 3 680 2 752 1 592 1 172 656 100
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 134 1 308 1 605 2 533 1 947 713 176 172 100
Obeskattade reserver 788 720 590 333 45 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 400 400 200 0
Kortfristiga skulder 5 321 3 804 2 847 813 760 479 597 284 0
Skulder och eget kapital 7 244 5 833 5 041 3 680 2 752 1 592 1 172 656 100
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-06
Löner till styrelse & VD - - - - 0 - 451 542 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 4 396 3 782 3 097 2 609 2 665 2 022 1 144 529 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 1 634 1 458 1 156 963 961 739 584 330 0
Utdelning till aktieägare 446 0 528 1 200 400 0 0 0 0
Omsättning 13 965 11 452 9 553 8 428 8 298 7 122 4 710 1 610 0
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 12 11 10 8 8 8 6 2 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 157 1 035 951 1 053 1 037 883 773 805 -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 527 510 446 469 488 358 372 716 -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 3 278 1 866 1 959 1 195 562 1 272 56 -926 0
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 21,93% 19,69% 12,88% 1,57% 17,51% 52,22% 188,07% - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 44,16% 30,64% 37,47% 50,71% 48,15% 80,09% 3,07% -140,85% -
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 23,05% 15,70% 19,86% 22,15% 15,97% 18,06% 0,78% -57,39% -
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 92,08% 92,56% 91,63% 87,86% 86,58% 86,61% 87,41% 89,81% -
Rörelsekapital/omsättning 12,40% 15,35% 19,40% 31,34% 20,59% 13,64% 8,73% 23,11% -
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 24,14% 32,05% 40,97% 75,89% 72,02% 44,79% 15,02% 26,22% 100,00%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 132,34% 145,95% 164,81% 424,85% 324,74% 301,04% 167,84% 230,99% -

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2010 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Bokslutet 2009 är 14 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...