Visa allt om Kumla i Närke Bygg AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08
Nettoomsättning 8 108 9 812 11 000 10 465 13 674 14 248 9 698 5 328 5 654 5 376
Övrig omsättning 6 2 182 135 4 0 0 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) -205 285 -608 -2 197 453 1 549 -152 -560 -125 478
Resultat efter finansnetto -345 163 -671 -2 203 442 1 536 -171 -590 -137 466
Årets resultat -345 163 -671 -1 972 341 1 152 -171 -530 30 255
Balansräkningar (tkr)
2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 132 171 133 195 222 137 102 71 127 93
Omsättningstillgångar 933 766 1 281 1 517 3 679 3 894 1 687 1 083 1 548 1 910
Tillgångar 1 065 937 1 415 1 712 3 900 4 031 1 789 1 154 1 675 2 003
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -1 563 -1 218 -1 381 -710 1 262 921 -231 -61 469 540
Obeskattade reserver 0 0 0 0 231 231 0 0 60 240
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 830 1 045 992 39 50 546 10 295 200 229
Kortfristiga skulder 1 799 1 110 1 804 2 383 2 357 2 333 2 010 919 946 994
Skulder och eget kapital 1 065 937 1 415 1 712 3 900 4 031 1 789 1 154 1 675 2 003
Löner & utdelning (tkr)
2020-08
2019-08
2018-08
2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
Löner till styrelse & VD - - - - 0 - - 443 408 403
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda - - - - 3 307 2 967 2 828 1 563 1 151 1 063
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader - - - - 1 076 732 647 472 430 391
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Omsättning 8 114 9 814 11 182 10 600 13 678 14 248 9 698 5 328 5 654 5 376
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 5 6 8 8 8 8 7 5 5 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 622 1 635 1 375 1 308 1 709 1 781 1 385 1 066 1 131 1 075
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 611 571 635 629 556 465 503 498 404 383
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -151 347 -546 -2 143 496 1 604 -130 -535 -99 502
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -17,37% -10,80% 5,11% -23,47% -4,03% 46,92% 82,02% -5,77% 5,17% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -19,25% 30,42% -42,97% -128,33% 11,62% 38,43% -8,22% -48,53% -7,46% 23,86%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -2,53% 2,90% -5,53% -20,99% 3,31% 10,87% -1,52% -10,51% -2,21% 8,89%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 52,21% 51,57% 53,85% 38,48% 46,38% 45,53% 46,09% 51,86% 49,63% 59,64%
Rörelsekapital/omsättning -10,68% -3,51% -4,75% -8,28% 9,67% 10,96% -3,33% 3,08% 10,65% 17,04%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. -146,76% -129,99% -97,60% -41,47% 36,98% 27,32% -12,91% -5,29% 30,64% 35,79%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 38,47% 40,27% 62,31% 54,60% 149,85% 159,37% 76,52% 107,94% 154,65% 192,15%

Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...