Visa allt om Ubisoft Entertainment Sweden AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2018-03 2017-03 2016-03 2015-03 2014-03 2013-03 2012-03 2011-03 2010-03 2009-03
Nettoomsättning 374 804 237 055 334 794 224 759 189 969 159 947 129 833 93 492 77 317 34 744
Övrig omsättning 204 83 211 131 78 137 195 55 77 -
Rörelseresultat (EBIT) 26 425 16 615 16 327 11 027 8 651 7 070 5 530 4 288 3 753 2 320
Resultat efter finansnetto 24 865 15 875 16 171 10 709 9 033 7 608 6 161 4 452 3 677 1 654
Årets resultat 16 132 10 835 11 263 7 895 8 198 3 769 4 349 3 174 2 646 1 153
Balansräkningar (tkr)
2018-03 2017-03 2016-03 2015-03 2014-03 2013-03 2012-03 2011-03 2010-03 2009-03
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 111 521 101 322 59 448 51 190 47 324 8 120 11 835 15 968 20 700 26 350
Omsättningstillgångar 101 521 94 666 122 698 49 682 44 147 68 301 60 150 39 704 27 059 23 747
Tillgångar 213 042 195 987 182 146 100 872 91 471 76 421 71 985 55 672 47 758 50 098
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 72 515 56 383 75 549 64 285 56 390 48 192 44 423 40 074 36 899 34 253
Obeskattade reserver 5 069 2 142 943 0 0 2 146 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 135 457 137 462 105 654 36 586 35 081 26 082 27 562 15 598 10 859 15 845
Skulder och eget kapital 213 042 195 987 182 146 100 872 91 471 76 421 71 985 55 672 47 758 50 098
Löner & utdelning (tkr)
2018-03
2017-03
2016-03
2015-03
2014-03
2013-03
2012-03
2011-03
2010-03
2009-03
Löner till styrelse & VD - 2 046 3 486 3 429 3 468 3 026 1 307 1 093 990 416
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 194 238 113 811 187 480 111 783 95 751 96 043 57 370 46 294 37 455 18 360
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 79 768 49 578 65 937 39 675 36 029 30 605 24 233 17 722 14 305 5 961
Utdelning till aktieägare 0 0 30 000 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 375 008 237 138 335 005 224 890 190 047 160 084 130 028 93 547 77 394 34 744
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 429 343 378 320 273 241 229 148 116 120
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 874 691 886 702 696 664 567 632 667 290
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 679 515 702 512 518 493 429 461 476 215
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 31 802 20 497 19 881 14 043 14 058 14 178 12 543 11 043 10 083 4 932
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 58,11% -29,19% 48,96% 18,31% 18,77% 23,19% 38,87% 20,92% 122,53% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 12,93% 8,71% 9,03% 11,19% 10,01% 10,04% 8,61% 8,05% 7,98% 5,69%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 7,35% 7,20% 4,91% 5,02% 4,82% 4,80% 4,77% 4,80% 4,93% 8,21%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -9,05% -18,05% 5,09% 5,83% 4,77% 26,40% 25,10% 25,78% 20,95% 22,74%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 35,89% 29,62% 41,88% 63,73% 61,65% 65,13% 61,71% 71,98% 77,26% 68,37%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 74,95% 68,87% 116,13% 135,80% 125,84% 261,87% 218,24% 254,55% 249,19% 149,87%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2009 är 11 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...